ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Dla rodziców:

  1. Nauczyciel powiadamia  ustnie rodziców za pośrednictwem ucznia o spotkaniu.
  2. Nauczyciel  powiadamia  rodziców telefonicznie lub w formie pisemnej  za pośrednictwem ucznia o spotkaniu. Rodzic zobowiązany jest powiadomienie pisemne podpisać oraz przekazać wychowawcy za pośrednictwem ucznia lub indywidualnie.
  3. Nauczyciel powiadamia rodziców  o spotkaniu w formie pisemnej wysłanej listem poleconym.

 

Szczegółowe sposoby kontaktów z rodzicami  dotyczące określonych sytuacji zawarte są w Statucie Szkoły.