ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Program edukacji zdrowotnej
" Szkoły Promującej Zdrowie"
w Zespole Szkół w Gozdzie
w latach 2005/2008

 

Zadaniem szkoły , przy zmieniającej się w ogromnym tempie rzeczywistości , która przynosi stale nowe problemy społeczne, do rozwiązania których brakuje gotowych recept, jest promowanie zdrowia. Wprowadzenie ścieżek międzyprzedmiotowych, w tym edukacji prozdrowotnej z zawartymi treściami profilaktyki społecznej winno określić podstawowe obszary wychowania oraz możliwości realizowania zadań wychowawczych spójnie z procesem nauczania. Jednak aby profilaktyka była skuteczna nie może ograniczać się tylko do edukacji ale wymaga podjęcia przez szkołę innych działań, jak podejmowanie wczesnej interwencji, dostarczanie okazji do konstruktywnego spędzania czasu wolnego oraz wzorców alternatywnych form aktywności. Z tych zaleceń wynikała potrzeba wprowadzenia obowiązku tworzenia Szkolnego Programu Promującego zdrowie spójnego ze szkolnym programem profilaktycznym, wychowawczym, promującym zdrowie. Program skierowany jest do rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

 

 

 

Plan pracy nad opracowaniem programu

1.Zespół Szkół w Gozdzie decyzją Rady Pedagogicznej w październiku
przystąpił do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
2.Powołanie szkolnego zespołu promocji zdrowia.
3.Diagnoza środowiska szkoły, wyłonienie priorytetowych problemów
szkoły oraz przygotowanie planu działania.
4.Opracowanie szczegółowego planu działania i zadań do realizacji.
5.Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące programu
edukacji zdrowotnej.
6.Zatwierdzenie szkolnego programu
7.Dokumentowanie działań związanych z promocja zdrowia.
8.Ewaluacja programu na koniec roku szkolnego.

 

 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

mgr Beata Pieńkosz
Teodozja Grzyb
mgr Bożena Lipiec
mgr Jadwiga Szponder

 

 

 

 

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ  W GOZDZIE

 

Cele ogólne

  1. Wytwarzanie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego,
  2. Wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie, zagrożeniach, czynnikach niszczących zdrowie,
  3. Unikanie zachowań ryzykownych i radzenia sobie w typowych sytuacjach życiowych,
  4. Rozszerzenie wiedzy i budzenia potrzeb ochrony środowiska
  5. Upowszechnianie i stosowanie nowego trendu w odżywianiu, kształtowanie świadomości w zakresie poprawy standardów żywienia,

Po przeprowadzeniu diagnozy wśród uczniów, nauczycieli, rodziców
niepokojącym zjawiskiem okazało się: złe nawyki żywieniowe, właściwe organizowanie czasu wolnego oraz bezpieczeństwo.

 

Problemy priorytetowe

  1. Kształtowanie właściwych nawyków higieniczno-zdrowotnych.
  2. Tworzenie prawidłowych zachowań związanych z właściwymi nawykami żywieniowymi.
  3. Właściwe organizowanie odpoczynku i czasu wolnego, bezpieczeństwo w szkole.
  4. Budowanie systemu wartości- zachowania sprzyjające lub zagrażające zdrowiu, dbanie o środowisko.

 

 

Priorytet I : Kształtowanie właściwych nawyków higieniczno-zdrowotnych

Zadanie

Sposób realizacji

Dowód realizacji

Termin realizacji

Koordynator

Uwagi

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia

Potrzeby rozwijającego się organizmu.

Dbanie o prawidłową postawę ciała.

 

Higiena osobista.

Piękny uśmiech-
zdrowe zęby

 

 

Czystość, estetyka mojego otoczenia.

 

-prawidłowe ustawienia stolików na stołówce szkolnej oraz w klasach.

-spotkanie młodzieży z pielęgniarką,
-pogadanki z pedagogiem,

-badania lekarskie
-realizacja autorskich programów,
-wyjazdy na basen,
-współpraca z rodzicami.

-pogadanki z uczniami,

 

-pogadanki n.t." Higiena jamy ustnej
-pokaz prawidłowego mycia zębów,
-fluoryzacja w klasach I-III,

-dbanie o porządek w klasach, szkole,

 

 

Zdjęcia,
oznaczenia ławek
w klasach,

Wpisy do dziennika pedagoga szkolnego.

 

Współpraca z lekarzem,
zapisy w dziennikach,
referaty szkoleniowe dla rodziców, ulotki,

 

Tematyka godzin wychowawczych,

Plakaty,konkursy,

 

 

-konkurs na estetyczna pracownię,

 

 

Wrzesień

 

Wg harmonogramy

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Okresowo

 

Wg ustaleń pielęgniarki,

Maj

 

 

N-l świetlicy
Wychowawcy

 

Pedagog szkolny

 

J. Szponder,
B. Lipiec

 

 

Wychowawcy

 

J.Szponder

 

 

 

B.lipiec

 

 

 

 

Priorytet II : Tworzenie prawidłowych zachowań związanych z właściwymi
nawykami żywieniowymi.

Zadanie

Sposób realizacji

Dowód realizacji

Termin realizacji

Koordynator

Uwagi

Nowe trendy w odżywianiu się jako przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura i estetyka spożywania posiłków.

 

Właściwe menu w stołówce szkolnej.

 

 

 

 

 

Zdrowe produkty w sklepiku szkolnym.

Świadomość uczniów w zakresie racjonalnego i zdrowego odżywiania.

-przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej na temat
" Nowe trendy w odżywianiu się jako przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym"
-przeprowadzenie dla uczniów i rodziców prelekcji z prezentacja promująca nowe trendy.
-wykonanie plakatów promujących właściwe odżywianie,
-urządzenie kącika zdrowotnego z piramida żywności,
-prezentacja przykładowych jadłospisów,
-przygotowanie przedstawienia "Dbam o zdrowie ,bo wiem co jem".
-akcja "codziennie i coraz częściej warzywa i owoce"

 

-rozmowa na temat zasad kulturalnego spożywania posiłków,
-zapobieganie chorobie brudnych rak,

-współpraca z intendentką,
-uczestnictwo w szkoleniach,

 

-współpraca z firmami produkującymi żywność oraz ich pozyskiwanie,
-współpraca z "Bankiem żywności",

 

-zaopatrywanie sklepiku w zdrowe produkty ( soki, owoce, jogurty),

 

-przeprowadzenie konkursów,
-ankiety,

Referat szkoleniowy,

 

 

 

Prezentacja

 

Plakaty na stołówce szkolnej

Kącik zdrowotny,
Wystawka zdrowych produktów,

Jadłospis

Scenariusz przedstawienia

 

 

Urządzenie kącika z ulotkami, broszurami, artykułami,
-gazetka szkolna

 

opiniowanie tygodniowego jadłospisu
-zaświadczenia WHO

produkty z firm,
faktury

 

produkty

Listopad 2005

 

 

 

 

Listopad 2005 grudzień 2005

 

Grudzień 2005

 

Listopad 2005

 

Marzec

Kwiecień 2006

 

Maj

 

Grudzień

 

Cały rok

 

Co tydzień

 

Październik 2005

Cały rok

 

Okresowo

 

Cały rok

 

 

Pod koniec realizacji programu

 

 

 

J.Szponder

 

 

 

M.Dziubak
J.Szponder

 

M.Sprych
M.Dziubak

J.Szponder

 

 

J.Szponder

 

J.Szponder

 

J.Szponder

 

Wychowawcy

 

J.Szponder

 

 

J.Janeczek
J.Szponder
Dyrektor

 

 

J.Janeczek

 

 

J.Szponder
wychowawcy

 

 

 

 

Priorytet III : Właściwe organizowanie odpoczynku i czasu wolnego, bezpieczeństwo w szkole.

 

Zadanie

Sposób realizacji

Dowód realizacji

Termin realizacji

Koordynator

Uwagi

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

 

Bezpieczne poruszanie się po drogach.

 

 

Bezpieczeństwo w szkole i na boisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem sprawny.

 

 

Kiermasz szkolny.

-spotkanie rodziców z przedstawicielami KRUS

 

 

-spotkanie z policjantami,
-realizacja autorskiego programu,
-egzamin na kartę rowerową,

 

-zapoznanie z regulaminem właściwego zachowania się w szkole,

-prawa i obowiązki ucznia,
-respektowanie zasad

-zapoznanie z planem ewakuacji szkoły i regulaminem ewakuacji,

-zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy,

-korzystanie z wyposażeń apteczki, ,

 

 

-organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
-zajęcia siatkówki,

 

-wykonanie przedmiotów, dekoracji o różnej tematyce,

-zapis w kronice

 

 

 

Ewaluacja programu,

-protokoł z egzaminy,

 

 

-plany wychowawcze,

 

 

 

-plany ewakuacji na korytarzach szkolnych,
-regulamin ewakuacji,

- szkolenia PCK

 

regulamin apteczek

 

 

 

Plan szkolnego klubu DYNAMO,
Plany kół pozalekcyjnych

 

Kiermasz wytworów prac dziecięcych,
Zdjęcia
Wpis w kronice

Kwiecień

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Październik

 

Październik

 

Cały okres

 

 

 

Cały rok

 

 

Wg harmonogramu

 

T.Grzyb

 

 

 

M. Dziubak

 

M. Dziubak

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy
Opiekun samorządu
Wychowawcy

 

Opiekun PCK

 

B.Lipiec

 

 

 

W. Łukasiak
n-l wychowania
fizycznego

 

wychowawcy

 

 

 

Priorytet IV : Budowanie systemu wartości- zachowania sprzyjające lub zagrażające
zdrowiu, dbanie o środowisko.

Zadanie

Sposób realizacji

Dowód realizacji

Termin realizacji

Koordynator

Uwagi

Szkodliwość środków audiowizualnych.

 

 

Wpływ używek na rozwój organizmu.

 

 

 

Problemy z odżywianiem "Anoreksja, bulimia, otyłość".

 

Agresja -źródło niepokoju.

Turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora szkoły

 

Organizowanie zawodów sportowych.

 

Wydanie gazetki szkolnej "Szkolny poradnik zdrowia"

Dzień sportu w szkole.

 

Czystość, estetyka mojego otoczenia.

 

Udział w Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym.

Kultura zachowania.

 

Miejsca, które warto zobaczyć.

Środowisko naturalne mój drugi dom.

-pogadanki dla rodziców,

 

 

 

-realizacja autorskiego programu " Żyję zdrowo",
-wykonanie gazetki " dzień bez papierosa",
-projekcja filmu "AIDS",
-konkurs na plakat " Żyję bez nałogów"

 

-artykuły "Szkolnym poradniku zdrowia",
-ulotki, broszury

 

 

-szkolenie dla rodziców i nauczycieli

-mecze

 

 

mecze

 

 

współpraca z dziećmi w realizacji gazetki

 

 

-zabawy i gry sportowe

 

 

--dbanie o porządek w klasach, szkole

 

-wykonywanie zadań alertowych

 

-test-przyczyny dobrych i złych zachowań,

 

-wykonanie tras wycieczek

 

-pogadanki

 

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym
Wpis do księgi zespołów przedmiotowych

 

Ewaluacja programu

Gazetka

Film, wpisy w dzienniku, komkursy

 

 

Gazetka szkolna

 

 

 

Zaświadczenia

 

Wpis w kronice, dyplomy

 

Wpis w kronice, dyplomy

 

Gazetka

 

 

Zapis w kronice, wpisy w dziennikach lekcyjnych

 

Konkurs na estetyczną pracownię

 

Kronika alertu

 

Wyniki testu

 

Plakaty, plany tras zwiedzania,

Szkice -mapy wykonane przez uczniów

 

 

Początek roku szkolnego

 

 

 

Cały rok

Grudzień

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Grudzień

 

1 czerwca

 

 

wg harmonogramu

 

 

cały rok

 

 

Październik

 

 

Maj

 

 

Wg harmonogramu działań alertowych

 

Maj

 

Maj

 

maj

M.Dziubak

 

Nauczyciele

 

 

n-l wychowania do zycia w rodzinie,
wychowawcy

 

 

 

T. Grzyb,
B.Lipiec

 

 

Dyrektor PPP

 

n-l wych.fiz.

 

 

n-l wych.fiz.

 

 

T.Grzyb, B.Lipiec

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy

 

 

B.Bernaciak

 

Wychowacy

 

M.Sprycha

 

R.Miłosz