ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

ŚWIETLICA SZKOLNA
I STOŁÓWKA

 

Motto:

"Dziecko może być dobre,
Jeśli nie umie - naucz,
Jeśli nie wie - wytłumacz,
Jeśli nie może - pomóż"

Janusz Korczak

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 8. 00- do 16. 25

W świetlicy organizowane są następujące zajęcia:

 1. logiczno- poznawcze
 2. plastyczno-techniczne,
 3. gry i zabawy dydaktyczne,
 4. umuzykalniające,
 5. zabawy z komputerem
 6. czytelnicze
 7. pogadanki tematyczne
 8. odrabianie lekcji
 9. gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu
 10. spacery

Na zajęcia w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Gozdzie uczęszczają przede wszystkim uczniowie dojeżdżający tj. 83% ogółu uczniów.
Praca z dziećmi w świetlicy w dużej mierze ma charakter opiekuńczo-wychowawczy.

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych świetlicy przy Zespole Szkół  w Gozdzie
 1. Zapewnianie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed i po  lekcjach.
 2. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 5. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie    kulturalnych rozrywek, kształcenie nauki kulturalnego życia codziennego.
 6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 7. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 8. Współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi, pedagogiem szkolnym.
 9. Organizowanie dożywiania poprzez zapewnianie gorącego posiłku.
 10. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształcenia u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na drodze i w środowisku lokalnym).
 11. Organizowanie nauki zespołowej, udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 

Opiekunki świetlicy szkolnej:
mgr  Magdalna Szpadzik
mgr Małgorzata Dziubak
Anna Stonio

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

Świetlica jest czynna codziennie przed i po lekcjach.
Wświetlicy obowiazuje cisza i spokój.
Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
Estetyczny wyglad i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
Troszczymy się wspólnie o piękny wystrój świetlicy.
Lubimy porzadek i czystość.
Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
Chcemy chętnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

Jesteśmy grzeczni i kulturalni.
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w świetlicy i na powietrzu.

Dbamy o poprawną polszczyznę.
Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

 

Świetlica pełni rolę stołówki szkolnej zapewniając racjonalne dożywianie uczniów.