ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE
strona głównanapisz do nas

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

EDUKACJA EUROPEJSKA DLA GIMNAZJUM

 

OPRACOWAŁA
MAŁGORZATA BIENIAS

 

Podstawa programowa dla ścieżki edukacja europejska zawarta
 w Dzienniku Ustaw Nr 14 z dnia 15.02.1999r.

III Etap kształcenia

Cele edukacyjne:

 1. Określenie roli i miejsca Polski i Polaków w integrującej się Europie.
 2. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
 3. Ukazywanie procesu integracji jako środka prowadzącego do przyśpieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długofalowego rozwoju kraju.

Zadania szkoły:

 1. Ukazanie zasad funkcjonowania najważniejszych organizacji europejskich.
 2. Zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej.
 3. Wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieżowej oraz uczestnictwa w życiu publicznym zintegrowanej Europy.

Treści nauczania:

 1. Polska w Europie. Przykłady najważniejszych wzajemnych związków między Polską a innymi państwami europejskimi w przeszłości.
 2. Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej, historycznej podstawie cywilizacyjnej: filozofii greckiej, prawie rzymskim i Biblii.
 3. Twórcy Wspólnot Europejskich: R. Schuman, A. de Gasperi. K. Adenauer i inni.
 4. Cele i założenia Wspólnot Europejskich. Krótka historia traktatów.
 5. Wielość koncepcji rozwoju Unii Europejskiej.
 6. Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Rewidentów Księgowych.
 7. Jednolity Rynek Europejski (swobodny przepływ osób, towarów, kapitału i usług). Waluta europejska.
 8. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: między odrębnością programową i formami współdziałania. Program współpracy i wymiany młodzieży. Wymienialność dyplomów. Nauka języków obcych.
 9. Proces integracji Polski z Unią Europejską. Procedury negocjacyjne. Koszty i korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego obywatela.
 10. Bezpieczeństwo europejskie. NATO, OBWE i ONZ.
 11. Rada Europy.
 12. Grupa Wyszehradzka. Inne organizacje regionalne.
 13. Prawa człowieka.
 14. Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej (przesłanie Jana Pawła II).

Osiągnięcia:

 1. Rozumienie procesów integracyjnych zachodzących w Europie.
 2. Wyjściowa postawa otwartości i dialogu wznosząca się ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne.
 3. Znajomość najważniejszych instytucji europejskich.
 4. Przykłady umiejętności potrzebnych w nawiązaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym, grupowym i państwowym.
 5. Przyczynianie się do powstawania świadomości „ Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”.

 

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA.

 

Wiadomości

 • Uczeń  wymienia państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej.
 • Zna wydarzenia historyczne polskie i europejskie, określa ich wpływ na kształtowanie się zjednoczonej Europy.
 • Lokalizuje własną miejscowość, region, państwo, kontynent oraz dokonuje ich geograficznej i historycznej charakterystyki.
 • Zna kolejne etapy powojennego kształtowania się UE.
 • Wymienia wybitnych twórców kultury europejskiej oraz ich dzieła (w tym polskich).
 • Wie, kim są „ojcowie Europy”.
 • Zna zasady funkcjonowania UE, główne organy, formy i dziedziny współpracy).
 • Wymienia wspólne podstawy cywilizacyjne.

 

Umiejętności

 • Uczeń dokonuje analizy polskich wydarzeń historycznych na tle historii Europy.
 • Ocenia procesy integracyjne zachodzące w Europie, uzasadniając własne stanowisko.
 • Posługuje się językami obcymi oraz technologią komputerową nawiązując kontakty z innymi narodowościami.
 • Potrafi dokonać analizy i interpretacji różnych wiadomości medialnych związanych z przeszłością, współczesnością i przyszłością UE.
 • Określa rolę i miejsce Polski w zjednoczonej Europie.
 • Uzasadnia własne stanowisko ,,jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”.

 

Postawy

 • Przejawia stanowisko euroentuzjasty.
 • Uwrażliwia się na piękno swego kraju i kontynentu.
 • Rozumie konieczność poznawania języków obcych.
 • Wykazuje postawę otwartości i dialogu.
 • Rozumie i respektuje zasady demokracji.
 • Jest wolny od uprzedzeń i ksenofobii wobec innych.
 • Odczuwa potrzebę pogłębiania i upowszechniania wiedzy na temat integracji europejskiej.
 • Czuje się Europejczykiem.

 

 

L.p.

Treści zawarte w podstawie programowej.

Tematyka zajęć.

Osiągnięcia ucznia.
Uczeń:

Przedmiot

1.

Polska w Europie.

1. Kontynent-      Europa.

 

 

2. Polska – mój kraj.

- określa położenie geograficzne własnego kontynentu oraz jego ukształtowanie i cechy przyrodnicze,

- określa położenie geograficzne własnego kraju, regionu, miejscowości.

G

 

 

G, WOS

2.

Przykłady najważniejszych wzajemnych związków między Polską a innymi państwami europejskimi w przeszłości.

1. Chrzest Polski.

2. Zjazd w Gnieźnie.

3. Unie polsko-litewskie.

4. Odsiecz wiedeńska.

5. Wojny XVII-wieczne.

6. Okres rozbiorów

7. I i II wojna światowa.

8. Znani Polacy, znani Europejczycy.

- podaje historyczne przykłady integracji Polski z państwami europejskimi.

 

 

 

 

 

 

 

- wie, jaki wkład wnieśli do Europy wielcy rodacy.

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H, Sz, JP

3.

Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej historycznej podstawie cywilizacyjnej; filozofii greckiej, prawie rzymskim i Biblii.

1. Dziedzictwo starożytności – fundamentem odrodzenia.

 

2. Prawo rzymskie – jego przejawy we współczesności.

 

 

3. Chrześcijaństwo – jego rola w kształtowaniu się wspólnej kultury europejskiej.

- wymienia dorobek kulturalny Europejczyków, oparty na dziedzictwie starożytności,

- zna korzenie współczesnego prawodawstwa, wymienia najważniejsze maksymy,

 

- określa znaczenie religii chrześcijańskiej dla kształtowania się kultury europejskiej.

 

 

H

 

 

H, WOS

 

 

 

H, R

4.

Twórcy wspólnot Europejskich: R. Szuman, A. de Gaspari, K. Adenauer i inni.

1.Geneza integracji europejskiej.

- wymienia etapy prowadzące do integracji europejskiej po wojnie oraz wkład polityków europejskich.

H, WOS

 

 

 

5.

Cele i założenia Wspólnot Europejskich. Krótka historia traktatów.

1.Etapy kształtowania się Wspólnot Europejskich ( Traktat Paryski, Traktaty Rzymskie, Traktat z Mastricht, Traktat Amsterdamski).

-przedstawia chronologicznie prawne etapy historii integracji europejskiej z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków.

-określa położenie geograficzne i dokonuje charakterystyki poszczególnych państw członkowskich UE.

G, WOS, H

 

 

G

 

 

 

6.

Wielość koncepcji rozwoju Unii Europejskiej.

1. Przyszłość Europy, elementy integracji gospodarczej w Europie (strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia walutowa).

- wskazuje na mapie państwa wchodzące w skład UE oraz państwa kandydujące.
-charakteryzuje elementy integracji europejskiej.

 

G,

 

WOS

7.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Rewidentów Księgowych.

1. Instytucje i organy UE.

 

 

 

-wymienia instytucje o organy UE oraz sposób ich funkcjonowania.
-zna zależności pomiędzy poszczególnymi instytucjami UE.

G, WOS, H

 

 

 

8.

Jednolity rynek europejski (swobodny przepływ osób, kapitału i usług). Waluta europejska.

1. Elementy współpracy UE.

 

 

 

 

2. Euro - walutą UE.

- objaśnia, na czym polegają elementy współpracy w ramach UE.

-zna korzyści wynikające z współpracy między państwami UE.

-zna historię Euro oraz jego nominały.

G

 

 

 

 

I, M, WOS

 

 

9.

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: między odrębnością programową i formami współdziałania. Program współpracy i wymiany młodzieży. Wymienialność dyplomów. Nauka języków obcych.

1. Zasady i wytyczne polityki edukacyjnej.

2. Szanse i zagrożenia dla młodego Polaka.

-zna wymogi edukacyjne UE.

 

-wie, że dyplom będzie honorowany we wszystkich krajach UE.
-rozumie znaczenie kształcenia umiejętności posługiwania się językami obcymi

GW

 

JA

10.

Proces integracji Polski z Unią Europejską. Procedury negocjacyjne. Koszty i korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego obywatela.

1.Droga Polski do UE.

 

2. Koszty przystąpienia Polski do UE.

3. Korzyści z członkostwa w UE.

-wymienia etapy przystępowania Polski do struktur europejskich.

-zna zobowiązania finansowe Polski wobec UE

-wymienia korzyści polityczne, gospodarcze i cywilizacyjne jakie uzyskała Polska w wyniku członkostwa.

-potrafi kulturalnie dyskutować.

 

 

 

H, G

 

 

H, G

 

H, G

 

 

11.

Bezpieczeństwo europejskie. NATO, OBWE i ONZ.

1. Geneza i struktura organizacji międzynarodowych powstałych po II wojnie światowej w celu zachowania pokoju na świecie.

-wymienia genezę ONZ, OBWE, NATO.

- wyjaśnia ich rolę w procesie utrzymania pokoju na świecie.

H

 

H

12.

Rada Europy.

1. Powołanie, zadania i członkowie Rady Europy.

-określa tryb powoływania Rady Europy oraz wymienia jej zadania i państwa członkowskie.

 

WOS

13.

Grupa Wyszehradzka. Inne organizacje regionalne.

1. Charakterystyka organizacji regionalnych i udział w nich naszego państwa.

-wie, na czym polega współpraca Polski z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
-dokonuje prezentacji organizacji regionalnych, do których należy Polska.

WOS,G

14.

Prawa człowieka.

1. Deklaracje i konwencje międzynarodowe dotyczące praw człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja Praw Dziecka).

-wymienia prawa człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka) zawarte w międzynarodowych deklaracjach i konwencjach.
- wskazuje przykłady łamania praw człowieka w Polsce i na świecie.

WOS

15.

Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej (przesłanie Jana Pawła II).

 

1. Znaczenie chrześcijaństwa w rozwoju Polski i Europy.

 

 

2. Sztuka – łącznikiem Europy.

-wskazuje wspólne dla Polski i Europy chrześcijańskie korzenie kultury i ich wpływ na ukształtowanie się wzorców cywilizacji Zachodu.

- wymienia najwybitniejszych twórców europejskich i ich dzieła.

R, Sz

 

 

 

Sz

 

Oznaczenia przedmiotów:
JA- język angielski
G- geografia
WOS- wiedza o społeczeństwie
H- historia
I- informatyka
M- matematyka
R- religia
GW- godzina z wychowawcą
Sz- sztuka
SKE- Szkolny Klub Europejski

 

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

TEMATYKA

SPOSÓB REALIZACJI

Przedmioty,organizacje

I. Polska w Europie.

- opracowanie konspektów lekcji dotyczących zagadnień europejsko-polskich na poszczególnych lekcjach.
- droga Polski do UE – albumy.

 

 

WOS

II. Twórcy Wspólnot Europejskich.

-wykonanie gazetki przez SKE „Ojcowie i patroni Europy”.

SKE

III. Instytucje i organizacje UE.

-wykonanie gazetki przez SKE

SKE

IV. Historia UE

-organizowanie obchodów Dnia UE 9 V w celu przybliżenia historii i zasad funkcjonowania UE

SKE

V. Polityka edukacyjna UE.

- wykonanie gazetki klasowej informującej o europejskich systemach edukacyjnych.
-rozwijanie zainteresowań językami obcymi- organizowanie Dnia Języków Obcych.

SKE

JA

VI. Euro -walutą UE.

- dokonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej historii i nominałów waluty UE.

I, M

VII. Organizacje regionalne.

- opracowanie mapek ilustrujących organizacje regionalne, do których należy Polska.

G

VIII. Prawa człowieka.

- dokonanie ankiety dotyczącej przestrzegania Praw Dziecka w szkole.

WOS

IX. Sztuka- czynnik integrujący.

- przeprowadzenie konkursu na najciekawszą recenzję z przeczytanej książki pisarza europejskiego.
- przygotowanie galerii postaci wybranych artystów europejskich.

JP

 

Sz

 

 

Plan realizacji ścieżki europejskiej na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.

HISTORIA – KLASA I GIMNAZJUM


TEMAT LEKCJI

NR TREŚCI

 • W świecie Biblii.

3

 • Igrzyska olimpijskie.

3

 • Demokratyczne Ateny.

3

 • W ateńskim teatrze.

3

 • Poeci i filozofowie.

3

 • Cesarstwo rzymskie.

3

 • Osiągnięcia Rzymian.

3

 • Pierwsi chrześcijanie.

3

 • Między starożytnością a średniowieczem.

3

 • Arabowie i kultura islamu.

3

 • Państwo Franków.

3

 • Rzesza cesarzy Ottonów.

3

 • Państwo Mieszka I.

2

 • Państwo Bolesława Chrobrego.

2

 • Między papiestwem a cesarstwem.

2

 • Na drodze do zjednoczenia.

2

 • Państwo Kazimierza Wielkiego.

2

 • Kultura wieków średnich.

2

 • Unia Polski z Litwą.

2

 • Na soborze w Konstancji.

2

 • Kultura późnego średniowiecza w Polsce.

2

 

 

HISTORIA – KLASA II GIMNAZJUM

TEMAT LEKCJI

NR TREŚCI

 • Kultura Odrodzenia w Europie.

3

 • Odrodzenie w Polsce.

3

 • Początki i rozwój reformacji w Europie.

3

 • Kontrreformacja i odnowa Kościoła.

3

 • Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

2

 • Rzeczpospolita i jej sąsiedzi w XVII w.

2

 • Kryzys Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVII w.

2

 • Gospodarka w epoce kolonialnej.

2

 • Monarchia absolutna Ludwika XIV.

2

 • Angielska monarchia parlamentarna w XVII w.

2

 • Sąsiedzi Rzeczpospolitej w XVII w.

 

2

 • Oświecenie w Europie.

2

 • Wielka Rewolucja Burżuazyjna we Francji.

14

 • Od konsulatu do cesarstwa.

2

 • Legiony i Księstwo Warszawskie.

2

 • Kres Cesarstwa Francuzów.

2

 • Kongres Wiedeński.

2

 • Wielka Emigracja i represje po powstaniu.

2

 • Wiosna Ludów.

2

 • Zjednoczenie Włoch.

3

 • Zjednoczenie Niemiec.

3

 • Świat na przełomie XIX i XXw.

3

 

 

HISTORIA – KLASA III GIMNAZJUM

TEMAT LEKCJI

NR TREŚCI

 • Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

2

 • Traktat wersalski i nowy ład w Europie.

2

 • Polskie ugrupowania polityczne wobec wojny.

2

 • Polacy na drodze do niepodległości.

2

 • Powstanie państwa polskiego.

2

 • Walka o granice wschodnie.

2

 • Wojna z bolszewikami.

2

 • Ustalenie granic Polski.

2

 • Europa na drodze ku wojnie.

2

 • Rządy parlamentarne w II RP.

2

 • Przewrót majowy i rządy sanacji.

2

 • Polska polityka równowagi.

2

 • Gospodarka i społeczeństwo II RP.

2

 • Polska w przededniu wojny.

2

 • Kampania wrześniowa.

2

 • Rozbiór II Rzeczpospolitej.

2

 • Hitler i Stalin dzielą Europę.

2

 • Koniec wojny.

2

 • Rząd Polski na emigracji.

2

 • Polska pod okupacją.

2

 • Polskie państwo podziemne.

2

 • Zbrodnie hitleryzmu.

14

 • Wojsko polskie na Zachodzie.

2

 • Powstanie warszawskie.

2

 • Decyzje Wielkiej Trójki.

5

 • Zimna wojna w Europie.

5,10

 • Niemcy po II wojnie światowej.

4

 • Zdobycie władzy przez komunistów.

2

 • Początek rządów komunistycznych.

2

 • Stalinizm w Polsce.

14

 • Współczesna nauka i technika.

2

 • Przemiany społeczne i kulturowe w II poł. XX w.

15

 • Powstanie „Solidarności”.

2

 • Stan wojenny w Polsce.

2

 • Rozpad ZSRR i jego skutki.

5

 • Upadek bloku wschodniego.

5

 • Europa po 1989r.

5, 6

 • Przemiany polityczne o gospodarcze w latach 1989-1993.

10

 • Polacy po 1989r.

15

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-KLASA I GIMNAZJUM.

TEMAT LEKCJI

NR TREŚCI

 • Naród.

2

 • Polski patriotyzm dawniej i dziś.

2

 • Aby się pięknie różnić.

2

 •  Państwo.

3

 • Pomysły na państwo idealne.

3

 • Moja „Mała Ojczyzna”

1

 

KLASA II GIMNAZJUM.

TEMAT LEKCJI

NR TREŚCI

 • Najważniejsze zapisy obecnej konstytucji.

14

 • Prawa i wolności człowieka.

14

 • Międzynarodowe dokumentu i organy ochrony praw człowieka.

14, 11

 • Krajowe organy obrony praw człowieka.

14

 • Prawa dziecka i ucznia.

14

 • Pieniądz w gospodarce – historia, funkcje, normy.

7

 

 

KLASA III GIMNAZJUM.

TEMAT LEKCJI

NR TREŚCI

 • Polska a UE.