ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE
strona głównanapisz do nas

Program Koła Dziennikarsko-Medialnego

TYTUŁ: ŚWIAT W SŁOWACH ZAKLĘTY- ABC MŁODEGO DZIENNIKARZA
AUTORZY:   mgr MAŁGORZATA SZEWCZYK,  mgr MAŁGORZATA DZIUBAK

 

 

Założenia dydaktyczne, metodyczne i organizacyjne programu:

Rozwijanie zainteresowań ucznia zdolnego, poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, pogłębienie umiejętności polonistyczno-dziennikarskich. Przygotowanie uczniów do sprawnego tworzenia i przekazywania informacji za pośrednictwem technologii informacyjnej.
Program realizowany będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w okresie od VII-XII 2007r. w wymiarze 2 godzin w tygodniu.
Wymiernym efektem koła dziennikarsko-medialnego jest wydanie gazetki szkolnej (wersja elektroniczna i papierowa), jak również tworzenie publikacji użytkowych i okolicznościowych w programie Publisher (kalendarze, karty okolicznościowe)

 

Niezbędne warunki realizacji programu:

Zajęcia możliwe do prowadzenia w oparciu o pracownię polonistyczną, pracownię informatyczną, bibliotekę. Konieczne jest zapewnienie środków finansowych w celu  zakupu kolorowej drukarki, aparatu cyfrowego oraz niezbędnych materiałów biurowych.

 

Cele ogólne:

 1. Rozbudzanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i moralnej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów.
 2. Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia.
 3. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych – mówienia, czytania, pisania, odbioru i przekazu różnorodnych tekstów kultury.
 4. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności redakcyjnych i wydawniczych.
 5. Informowanie o życiu szkoły na łamach prasy lokalnej.
 6. Promowanie pracy uczniów w lokalnych mediach.

 

Ewaluacja programu:
Ewaluacja oparta jest na działaniach praktycznych:

 1. aktywności i zaangażowaniu uczniów podczas zajęć koła redakcyjnego,
 2. umiejętności współdziałania w grupie,
 3. przygotowaniu artykułów poprawnych pod względem merytorycznym, estetycznym i literackim,
 4. samodzielnym wydaniu gazetki szkolnej, publikacji użytkowych i ich prezentacji na forum szkoły,
 5. ankiecie skierowanej do uczestników zajęć,
 6. dzienniku zajęć.

 

 Hasło programowe
Dział edukacyjny
Etap realizacji

Założone efekty

Uczeń…

 Materiał nauczania
Tematyka materiału edukacyjnego

Komentarz metodyczny,
Wskazówki metodyczne, (procedury osiągania celów)
Metody nauczania, środki dydaktyczne i techniczne

 Termin realizacji
(klasa)

I. Przygotowanie warsztatu pracy młodego dziennikarza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- efektywnie współpracuje w grupie,
- orientuje się w zasadach i sposobie organizowania pracy redakcji czasopisma,
- rozumie zależności panujące w zespole redakcyjnym.

 

1. Organizacja pracy redakcji.

- zapoznanie z programem koła,
-zasady współpracy zespołowej,
-analiza dokumentów,
-przydział zadań do pracy,
-określenie zakresu obowiązków (redaktor naczelny, za-ca redaktora, sekretarz redakcji, dziennikarze, redaktorzy, redaktor techniczny, korektor).
-prezentacja, komputer, rzutnik multimedialny.

Uczniowie o predyspozycjach dziennikarskich z klas V-IIIg.
lipiec

-wyjaśnia pojęcia związane z wydawaniem czasopism,
-podaje przykłady słownictwa charakterystycznego dla gwary dziennikarskiej,
-posługuje się tymi pojęciami podczas redagowania gazety.

2. 3  Słownik początkującego dziennikarza- język mediów

-stworzenie Słownika młodego dziennikarza zawierającego słownictwo środowiskowe, żargon dziennikarski, wyrazy
o zabarwieniu emocjonalnym.
-słowniki, Internet,  drukarka

lipiec
lipiec

-wymienia cechy osobowościowe, jakimi powinien odznaczać się dobry dziennikarz,
-wymienia zalety i wady pracy dziennikarza,
-zna sylwetki znanych dziennikarzy.

4. Plusy i minusy zawodu dziennikarza

-praca w grupach, dyskusja,
-stworzenie teczki informacyjnej o znanych dziennikarzach i ich osiągnięciach- korzystanie z Internetu.

lipiec

-omawia budowę gazety,
-określa przydatność poszczególnych elementów.

5 Budowa czasopisma (układ treści, pagina, stopka, kolumna, szpalta)

-zbiór różnorodnych czasopism, komputer, słowniki,
-praca w grupach:
-sporządzenie Słownika terminów dziennikarskich -wersja papierowa
-wykonanie słownika w formie prezentacji w progr. PowerPoint

lipiec

-stosuje podstawowe chwyty retoryczne w celu zaciekawienia odbiorcy tekstu,
- rozpoznaje stosowane w mediach mechanizmy perswazji
- rozpoznaje manipulację i perswazję
- układa krótki tekst o charakterze perswazyjnym,
- stosuje znaki interpunkcyjne jako element perswazji 

6.Perswazja, czyli jak wpłynąć na czytelnika?

- wyszukiwanie w wybranych artykułach czasopismach podstawowych chwytów retorycznych
- praca w grupach- układanie krótkich tekstów o zabarwieniu perswazyjnym

sierpień

-rozpoznaje w tekstach prasowych cechy stylów funkcjonalnych
Podejmuje próby redagowania i
przekształcania tekstów, stosuje różnorodne  style funkcjonalne

7. Style funkcjonalne w prasie i ich zastosowanie (styl naukowy, potoczny, artystyczny, urzędowy)

-praca w grupach
- opracowanie listy adresów internetowych prezentujących wzory różnych stylów funkcjonalnych
-redagowanie tekstów

sierpień

- omawia budowę artykułu prasowego
- określa rolę poszczególnych elementów
- wskazuje przykłady podanych elementów w prasie
- formułuje leady, śródtytuły, śródteksty z tekstem gotowym lub samodzielnie redagowanym
- nadaje tekstom tytuły aktualne do treści i celu
- rozpoznaje i stosuje językowe sposoby tworzenia tytułów (np. parafraza gra słów stylizacja językowa modyfikacja znanych przysłów i powiedzeń )

8- 9 Budowa formalna artykułu prasowego- tytuł lead śródtytuły, śródteksty ramka,, kolumna, szpalta

Zbiór artykułów zgromadzonych w czasopismach
- wyszukiwanie ciekawych artykułów w czasopismach oraz w Internecie- wskazywanie poszczególnych elementów
- praca w grupach
- zaprezentowanie wyników pracy

sierpień
sierpień

-omawia zwięźle historię dziennikarstwa
- wyjaśnia wpływ cenzury na media
- podaje przykłady aktualnie funkcjonujących instytucji medialnych

10. Historia dziennikarstwa prasowego (początki – wiek XIX czasy współczesne)

-wyszukiwanie informacji w Internecie na temat historii dziennikarstwa
- stworzenie listy adresów internetowych
- praca w zespołach, dyskusja

wrzesień

-zna wskazania zawarte w programie autorskim,
-wymienia zasady pracy dziennikarza,
-samodzielnie komentuje otaczającą rzeczywistość,
-uzasadnia zajmowane stanowisko

11. Siedem zasad pracy dziennikarza: prawda, obiektywizm, oddzielanie informacji od komentarza, uczciwość, szacunek i tolerancja, pierwszeństwo dobra odbiorcy, wolność i odpowiedzialność za treść i
formę przekazu. Karta etyczna mediów z 1995r.

Korzystanie z Internetu- Karta etyczna mediów
z 1995r.
-prawo autorskie,
-dyskusja

wrzesień

 

 

 

 

-tworzy tekst o spójnym i logicznym toku wypowiedzi,
-redaguje teksty o trójdzielnej kompozycji, właściwie dobiera środki językowe w zależności od adresata, tematyki i celu artykułu,
-stosuje w wypowiedziach różnorodne środki stylistyczne: (synonimy, metafory, porównania retoryczne, powtórzenia, wyliczenia, gradacje),
-świadomie stosuje wyrazy nacechowane emocjonalnie (przymiotniki i przysłówki wartościujące, partykuły wzmacniające, modalne),
-wskazuje i redaguje pointy, korzysta z poradników językowych
i słowników,
-redaguje wypowiedzi poprawne pod względem językowym, ortograficznym i stylistycznym.

12. Praktyka czyni ucznia dziennikarzem-spotkanie
z dziennikarzem.

-praca w grupach
-słowniki, Internet, komputer
-warsztaty dziennikarskie

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

II Uczeń w roli dziennikarza

-potrafi zaplanować i zorganizować swoją pracę,
-dostrzega problemy o których warto napisać,
-gromadzi fakty, zbiera materiały,
-potrafi przeciwstawić się napiętnować, chwalić,
-wyraża subiektywna ocenę nadając wypowiedzi stosowny ton np. żartobliwy lub drwiący,
-redaguje wypowiedzi o różnym zabarwieniu emocjonalnym,
-przedstawia własną opinię, przekonuje do swoich poglądów.

13. Dziennikarz obserwatorem otoczenia

 

 

 

-słowniki, encyklopedie, Internet,
-opracowanie artykułu na wybrany temat- praca
w grupach,
-zamieszczenie najciekawszego artykułu w lokalnej gazecie

wrzesień

III. Dziennikarskie formy wypowiedzi

 

 

 

 

 

-redaguje informację dotyczącą wydarzeń szkolnych, uwzględnia odpowiedzi na pytania (kto?, co?, kiedy?, gdzie?, jak?, dlaczego?,
z jakim skutkiem?
-wyszukuje przykłady komentarzy
w prasie i redaguje komentarz.

14-15 Informacja, komentarz (odwołanie do faktów, opinia: zwięzła, wyrazista)

-praca w grupach,
-dyskusja,
-słowniki,
-komputer

październik
październik

-redaguje list otwarty do czytelników gazetki

16. List otwarty

-praca w grupach, dyskusja,
-słowniki, komputer

październik

- potrafi odróżnić recenzję od innych form wypowiedzi,
-wskazuje cechy recenzji,
-redaguje recenzję wybranej lektury szkolnej,

17-18  Informacyjna i opiniotwórcza recenzja

-praca w grupach,
-dyskusja,
-słowniki, komputer

październik
październik

-zna zasady tworzenia sprawozdania,
-redaguje sprawozdanie z uroczystości szkolnych

19. Sprawozdania
z uroczystości szkolnych

-praca w grupach, dyskusja,
-słowniki, komputer

listopad

-zna zasady przeprowadzania wywiadu,
-opracowuje zestaw pytań do wywiadu,
-przeprowadza wywiad i opracowuje tekst do druku,
- przeprowadza sondę,
-opracowuje wyniki sondy w postaci wykresu

20 .Wywiad
i sonda-badanie opinii

-praca w grupach,
-dyskusja,
-komputer, tworzenie wykresów w programie Excel,

listopad

IV. Wykorzystanie technologii informacyjnej w dziennikarstwie

 

-zna budowę okna programu Publisher i możliwości jego wykorzystania,
-nanosi, formatuje i modyfikuje tekst, grafikę i inne obiekty,
-swobodnie posługuje się programem,
-wykorzystuje umiejętności w praktyce,
-projektuje i wykonuje kalendarz
w programie Publisher,
-zna różnorodne techniki komputerowe: skanowanie, drukowanie, fotografia cyfrowa,
-potrafi posługiwać się skanerem, drukarką i aparatem cyfrowym

21.  Publisher- poznajemy program do tworzenia publikacji

 

22.Tworzymy własny kalendarz na rok 2008
i kartę okolicznościową

-prezentacja,
-ćwiczenia praktyczne,
-komputer, oprogramowanie
MS Publisher

- komputer z oprogramowaniem,
-praca zespołowa,
-skaner, drukarka, aparat cyfrowy

listopad

 

 

listopad

 

-wykorzystuje programy komputerowe
do redagowania gazetki,
-doskonali umiejętności poprawnego posługiwania się językiem,
-selekcjonuje materiały potrzebne
do gazetki,
-nadaje tytuły artykułom
-projektuje i wykonuje szatę graficzną,
-korzysta z różnych źródeł informacji
-przestrzega zasad etyki dziennikarskiej. 

23-25. Tworzenie szkolnej gazetki i zamieszczanie jej na stronie WWW.

-praca w grupach,
-dyskusja,
-słowniki,
- komputer z oprogramowaniem,
-praca zespołowa,
-skaner, drukarka, aparat cyfrowy

grudzień