ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

SZKOLNA  PRACOWNIA  KOMPUTEROWA
W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE

 


"Świat pędzi naprzód,
nie możesz stać z boku -
pomoże Ci komputer".

 

Nasza  szkoła posiada:

 1. 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 2. Komputer w każdej sali lekcyjnej
 3. Bezpłatne korzystanie z Internetu w wyznaczonych godzinach
 4. Nauka informatyki we wszystkich klasach (z oddziałem przedszkolnym włącznie).

 Szkolna pracownia komputerowa cieszy się dużą popularnością wśród dzieci
i młodzieży i jest jednym z najbardziej obleganych miejsc w szkole. Często pełni podwójne zadanie: jest pracownią TI i służy jako czytelnia internetowa.
Formalną stroną użytkowania pracowni komputerowej i regulację  stosunków międzyludzkich w niej panujących powinien jasno i przejrzyście określać Regulamin Szkolnej Pracowni Komputerowej. Nie może w nim zabraknąć określenia podstawowych zasad BHP, dzięki którym możliwe będzie uniknięcie nieszczęśliwych wypadków. Regulamin pracowni komputerowej dotyczy zasad ogólnych użytkownika pracowni, przygotowania uczniów do zajęć, zakresu dozwolonych działań uczniów w trakcie lekcji, czynności kończących zajęcia i obowiązków opiekuna pracowni.
Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz inne osoby,  jeśli Dyrektor Szkoły i Opiekun Pracowni wyrażą na to zgodę:

 1. W czasie zajęć tylko pod nadzorem Nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 2. Po lekcjach za zgodą Dyrektora Szkoły i Opiekuna Pracowni.

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

 1. Odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia tych zajęć;
 2. Dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych;
 3. Zgłasza Opiekunowi Pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni;
 4. Nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.

 


REGULAMIN  SZKOLNEJ  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ:

Uczeń ma prawo do korzystania z pracowni komputerowej pod warunkiem przestrzegania regulaminu:

 1. Możesz przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Do pracowni wchodź spokojnie i zajmuj wyznaczone, stałe miejsce pracy.
 3. Na stanowisku pracy z komputerem nie spożywaj posiłków ani nie pij  napojów.
 4. Podczas zajęć zachowaj ciszę, spokój, sumiennie wykonuj pracę oraz  utrzymuj  stanowisko pracy w należytym porządku.
 5. Nigdy samowolnie nie przesuwaj sprzętu, nie włączaj, nie przełączaj
  i nie rozłączaj jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. Pamiętaj,
  urządzenia w pracowni działają pod napięciem elektrycznym.
 6. Szanuj sprzęt, oprogramowanie oraz pracę własną i kolegów.
 7. W pracowni nie korzystaj z własnych nośników informacji
  (dyskietek i płyt CD-ROM) .
 8. W pracowni możesz korzystać tylko i wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania. Nie kopiuj i nie instaluj żadnych programów bez zgody nauczyciela.
 9. Nie wprowadzaj żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.
 10. Z Internetu możesz korzystać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela   
  prowadzącego zajęcia i wyłącznie do celów dydaktycznych.
 11. Gdy zauważysz jakiekolwiek usterki zestawu komputerowego niezwłocznie  zgłoś nauczycielowi.
 12. O jakimkolwiek wypadku podczas zajęć natychmiast powiadom  nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 13. Po uzyskaniu zgody nauczyciela na zakończenie zajęć wyłącz komputer i inne używane urządzenia, uporządkuj swoje stanowisko pracy.
 14. Obowiązkiem dyżurnych jest wywietrzenie pracowni przed i po zajęciach, a także dbanie o porządek w całej pracowni. Dyżurni opuszczają pracownię ostatni
 15. Uczniowie łamiący zasady regulaminu, zachowujący się niewłaściwie, przeszkadzający w prowadzeniu zajęć lub innym uczniom w realizacji powierzonych zadań zostaną ukarani w myśl regulaminu szkolnego.
 16. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

 

Opiekunki pracowni
mgr Bożena Lipiec
mgr Małgorzata Dziubak