ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980)

 

 

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Uzupełnia i rozszerza działalność dydaktyczno- wychowawczą prowadzoną przez nauczycieli. Organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego dzieci oraz efektywności uczenia się.

 

Zadania pedagoga szkolnego obejmują:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen z zachowania , rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze.
 • Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież.
 • Prowadzenie poradnictwa dla rodziców i udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych.
 • Objęcie uczniów kl. IV- VI mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego różnymi formami pomocy.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 • Współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
  w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
 • Prowadzenie dokumentacji pedagoga.
 • Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach samokształcenia.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 1. Czujesz się bardzo samotny.
 2. Jesteś przekonany, że nikt cię nie rozumie.
 3. Nie potrafisz rozwiązać jakiegoś problemu.
 4. Masz problemy rodzinne.
 5. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 6. Chcesz podzielić się swoim sukcesem.
 7. Chciałbyś pomagać innym, ale nie wiesz jak.
 8. Masz ciekawe pomysły.

 

Pedagog  szkolny
mgr  Małgorzata  Szewczyk