ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK jest propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełniania się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi.

Podstawowym celem jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Działalność SK PCK:

 • 1. Sprawy organizacyjne - wybór zarządu, plan działania.
 • 2. Popularyzacja zasad działalności PCK:
 • Propagowanie idei humanitaryzmu
 • Propagowanie zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Obchody Miesiąca Kultury Zdrowotnej (kwiecień)
 • 3. Edukacja prozdrowotna:
 • Propagowanie zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze
 • Propagowanie zasad zdrowego żywienia, estetyki spożywania pokarmów
 • Wdrażanie zasad higieny osobistej
 • Propagowanie humanitarnego stosunku do zwierząt i opieki nad nimi
 • Różne formy aktywności fizycznej
 • 4. Popularyzacja wśród uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu udzielana pierwszej pomocy.
 • 5. Dostrzeganie potrzeb ludzi niepełnosprawnych, w tym dzieci.
 • 6. Gotowość do włączania się w akcje pomocy ofiarom klęsk lub katastrof (zbiórki pieniędzy, pomoc rzeczowa).
 • 7. Profilaktyka uzależnień:
 • Szkodliwość nałogów i uzależnień, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 • 8. Przyczynianie się do wzbogacania życia kulturowego szkoły i środowiska.

 

Opiekun SK PCK w Gozdzie
mgr Wioletta Piecek