ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

 

Zespół Szkół w Gozdzie
uczestnik Projektu "NASZA SZKOŁA.
Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół
Polski Wschodniej".

 

 

Zespół Szkół w Gozdzie w lutym 2007 roku został zakwalifikowany do udziału
w projekcie NASZA SZKOŁA. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół
Polski Wschodniej.

Celem projektu było efektywne wsparcie szkół w opracowaniu i wdrożeniu
programów rozwoju ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów pochodzących z obszarów wiejskich województw Polski Wschodniej.

Projekt realizowała Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w obszarach:

 • Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.
 • Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.
 • Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

 

Przystąpienie do projektu Nasza Szkoła stwarzało możliwości wszechstronnego rozwoju
osobowości uczniów. Korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, uczestnictwo
w ważnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych naszego kraju i środowiska lokalnego
sprzyjało wzmocnieniu motywacji uczniów do nauki i rozwojowi ich zainteresowań.

Ponadto zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności pobudzało aspiracje edukacyjne
i zainteresowania uczniów, rozwijało ich umiejętności kluczowe, wspomagało nabywanie
umiejętności uczenia się oraz przygotowywało młodzież do kontynuowania nauki, aktywnego
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i społeczności lokalnej.

Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji
i aktywności obywatelskiej sprzyjała budowaniu wizerunku i wzmacnianiu znaczenia szkoły,
jako aktywnego uczestnika życia kulturalnego i społecznego w środowisku lokalnym oraz
wpływała na rozwijanie umiejętności społecznych uczniów i kształtowanie aktywnych postaw.
Program przydatny będzie dla pracy szkoły w dalszej perspektywie, ponieważ
przedstawiona w nim wizja i misja ZS w Gozdzie wyznaczają kierunek działania placówki
do 2013 r.

 

Realizacja projektu "NASZA SZKOŁA. Opracowanie i wdrożenie programów
rozwoju szkół Polski Wschodniej" w Zespole Szkół w Gozdzie rozpoczęła się 1 lipca
2007 r. i trwała do 21 grudnia 2007r.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu prowadzone były działania mające na celu
opracowanie programu rozwoju szkoły realizowanego w projekcie "Nasza Szkoła". Odbywały
się szkolenia - warsztaty, w których brali udział dyrektor, nauczyciele zainteresowani
realizacją projektu i księgowa . Efektem warsztatów było skonstruowanie programu rozwoju
szkoły oraz programów realizujących zadania w trzech wytyczonych obszarach, a także
opracowanie budżetu i specyfikacji finansowych do poszczególnych programów.

Wykaz szkoleń

LP

TEMAT

DATA

UCZESTNICY

1.

Konstruowanie budżetu - koszty kwalifikowane

18.04.2007

Dyrektor,
Księgowa

2.

Zamówienia publiczne

24.04.2007

Dyrektor,
Księgowa

3.

Warsztaty strategicznego i operacyjnego planowania rozwoju oświaty na poziomie lokalnym i rozwoju szkoły oraz warsztaty opracowania dokumentu rozwoju szkoły
(32 godz. - 4 dni po 8 godz.)

09.05 2007
18.05 2007
12.06 2007
15.06 2007

Nauczyciele,
Dyrektor

4.

Przygotowywanie i rozliczanie wniosków o płatność

26.11.2007

Dyrektor,
Księgowa

5.

Przygotowywanie i rozliczanie wniosków o płatność
- sprawozdawczość

22.11 2007

Dyrektor,
Księgowa

6.

Szkolenie i doradztwo w ramach programu
szkoleniowo-doradczego związanego
z opracowaniem i wdrożeniem Programu Rozwoju
Szkoły

13.11 2007

Nauczyciele,
Dyrektor

7.

Doradztwo i konsultacje metodologiczno
- merytoryczne wdrażania Programu Rozwoju Szkoły

21.11.2007

Nauczyciele,
Dyrektor

 

Od 1 lipca rozpoczęła się realizacja napisanych przez nauczycieli ZS w Gozdzie
10 programów zajęć pozalekcyjnych pogrupowanych w trzech obszarach:

 

I. Obszar

Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych
- zmniejszenia dysproporcji między wsią a miastem

 

1. "THE WORLD OF ENGLISH"

W programie autorstwa p. Iwony Mroczek uczestniczyło 31 uczniów z gimnazjum i szkoły
podstawowej. Zrealizowane działania doprowadziły do następujących rezultatów:

 • Uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury, tradycji Wielkiej Brytanii.
 • Poznali słownictwo wykraczające poza treści nauczania poprzez lekturę książek i czasopism anglojęzycznych.
 • Poprawili swoją wymowę i udoskonalili umiejętność rozumienia ze słuchu.
 • Potrafią swobodnie posługiwać się językiem angielskim w typowych sytuacjach życia codziennego.


"THE WORLD OF ENGLISH" w ZS w Gozdzie

 

2. "POZNAJEMY NASZYCH SĄSIADÓW"

W programie autorstwa p. Beaty Pieńkosz uczestniczyło 28 uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Program zrealizowano w formie 6 - dniowej wycieczki na Białoruś i Litwę.
Działania realizowane w ramach programu doprowadziły do następujących rezultatów:

 • Poznanie przez uczniów realiów życia, historii, kultury i religii krajów sąsiadujących z Polską - Białorusi i Litwy.
 • Nabycie przez uczniów nowych umiejętności: korzystanie z metra, posługiwanie się językiem i walutą obcego kraju.
 • Nabycie przez uczniów samodzielności, umiejętności współdziałania w grupie, odpowiedzialności i tolerancji.
 • Wykonanie wystawy fotograficznej i prezentacji multimedialnej z wycieczki, zamieszczenie artykułu na stronie internetowej szkoły.

Wycieczka odbyła się w dniach 23- 28 czerwca 2007 r.

 

Kąpiel w jeziorze Świteź

 

Nad grobem matki Marszałka

 

Centrum Mińska Białoruskiego

 

Pomnik A. Mickiewicza w Nowogródku

 

W domu A. Mickiewicza w Wilnie

 

Wśród przyjaciół z Baranowicz

 

 

3. "POZNAJ SWÓJ KRAJ"

W programie autorstwa p. Anity Gazdy uczestniczyło 48 uczniów klas I - III szkoły
podstawowej.
Działania realizowane w ramach programu doprowadziły do następujących rezultatów:

 • Zapoznanie uczniów z budową geologiczną Ziemi oraz historią naszego kraju.
 • Poznanie piękna krajobrazu polskich Gór Świętokrzyskich.
 • Wykonanie wystawy fotograficznej z wycieczki.
 • Przeprowadzenie konkursu wiedzy o Górach Świętokrzyskich.

Zdobyliśmy szczyt Łysicy

 

Rezerwat Kadzielnia

 

W Parku Jurajskim

Zwiedzamy Zamek w Chęcinach

 

4. "ŻEGNAMY SIENKIEWICZOWSKĄ SZKOŁĘ"
W programie autorstwa p. Małgorzaty Sprychy udział wzięło 33 uczniów kończących
Publiczne Gimnazjum w Gozdzie. Działania realizowane w ramach programu doprowadziły do
następujących rezultatów:

 • Poszerzyły dotychczasową wiedzę na temat życia i twórczości patrona szkoły - H. Sienkiewicza.
 • Umożliwiły osobisty kontakt i poznanie dorobku literackiego pisarki Barbary Wachowicz.
 • Wprowadziły uczniów w świat doznań i przeżyć związanych z odtańczeniem poloneza w XVIII-wiecznym dworku.

 

Po zajęciach nt. życia i twórczości H. Sienkiewicza przez pisarkę B. Wachowicz absolwenci
otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum. Najlepszym uczniom Mistrzyni Mowy Polskiej
wręczyła książki swojego autorstwa z własnoręczną dedykacją.

 

Powitanie gości przez właścicieli dworku

 

B.Wachowicz wśród absolwentów

 

Gawęda o Patronie szkoły

 

Przed dworkiem p. Nosowskich w Jagodnem

 

Dostojny gość B. Wachowicz

 

II. Obszar

Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności
w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

 

5. "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"
W programie autorstwa p. Witolda Łukasiaka uczestniczyło 107 uczniów.
Działania w ramach programu:

 • Zajęcia sportowe na boisku i sali gimnastycznej - 107 uczniów.
 • Kształtowanie zainteresowania dyscyplinami sportowymi w grach zespołowych:
 • Mecz eliminacyjny do Ligi Mistrzów w piłce ręcznej w Lublinie - 39 uczniów.
 • Mecz Polskiej Ligi Siatkówki - 39 uczniów.

Po zakończeniu realizacji programu uczniowie osiągnęli następujące rezultaty:
Poprawili osiągnięcia sportowe szkoły i sprawność ogólną.

Mecz piłki ręcznej w Lublinie 28.09.2007r.

 

6. "PŁYWAMY JAK RYBY"
W programie autorstwa p. Witolda Łukasiaka i p. Anity Gazdy uczestniczyło 138 uczniów.
Działania zrealizowane w ramach programu:

 • Nauka pływania na pływalni - 138 uczniów.
 • Uzyskano 12 kart pływackich.

 

Po zakończeniu realizacji programu uczniowie nabyli umiejętności:

 • Pływania elementarnego.
 • Opublikowano artykuł w prasie lokalnej o przebiegu programu.
 • Wykonano gazetkę ścienną o przebiegu programu.

Zajęcia na basenie w Kozienicach

 

7. "EUROPA NASZĄ OJCZYZNĄ"
W programie autorstwa p. Małgorzaty Bienias uczestniczyło 76 uczniów. W ramach
programu prowadzono zajęcia o tematyce europejskiej.
Zrealizowano następujące działania: Wycieczki do Warszawy w dniach 3 i 10 sierpnia 2007r.,
podczas których uczniowie zostali zapoznani z głównymi instytucjami i organizacjami życia
społecznego oraz współczesnym dorobkiem kulturalnym naszego kraju.

 • Przeprowadzono ankietę i konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.
 • Opracowano wystawę fotograficzną z opisem odwiedzanych miejsc.
 • Opracowano wyniki konkursu i ankiety nt. "Cechy Młodego Europejczyka".
 • Wykonano gazetkę ścienną- Filary Unii Europejskiej.

Zajęcia Koła Europejskiego

 

Lekcja europejska w Centrum
Informacji Europejskiej

 

10.08.2007r. Wizyta w Centrum Edukacji Olimpijskiej

 

3.08.2007r. Zwiedzanie Zamku Królewskiego

 

8. "BAWIMY SIĘ W TEATR"
W programie autorstwa p. Małgorzaty Sprychy uczestniczyło 25 uczniów z klasy IV szkoły
podstawowej i I - II gimnazjum.
Działania realizowane w ramach programu doprowadziły do następujących rezultatów:

 • Wystawienie przedstawienia kukiełkowego "Na straganie" Jana Brzechwy dla najmłodszej publiczności szkolnej oraz przygotowanie inscenizacji na Dzień Edukacji Narodowej dla zaproszonych nauczycieli emerytów.
 • Obejrzenie przedstawienia "Okulary Pana Andersena" w Teatrze Lalkowym w Lublinie.
 • Wystawienie jasełek dla szkolnej publiczności i publiczności lokalnej w kaplicy.

Do przygotowywanych przedstawień uczniowie samodzielnie tworzyli rekwizyty
i choreografię, układali słowa i melodię piosenek.

 

Wycieczka do Lublina w dn. 26.10 2007r.

Teatr Lalkowy w Lublinie

 

Centrum Rozrywki dla Dzieci "Radość"

 

Zwiedzamy Zamek w Chęcinach

Zwiedzamy Stare Miasto


Sztuka pt. "Okulary Pana Andersena"

 

 

Przedstawienie jasełkowe

Teatrzyk kukiełkowy u przedszkolaków

 

9. "UMIESZ LICZYĆ, LICZ...!"
W programie autorstwa p. Magdaleny Sobiech uczestniczyło 25 uczniów z klas:
V-VI szkoły podstawowej oraz z gimnazjum.
Zrealizowano następujące działania:

 • Wykonanie albumu o słynnych matematykach w formie prezentacji.
 • Wykonanie gazetek ściennych.
 • Przeprowadzenie konkursu "Mistrz rachunku", w którym wzięli udział chętni uczestnicy programu.

 

Działania doprowadziły do następujących rezultatów:

 • Nabycie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu tych informacji.
 • Udoskonalenie sprawności rachunkowej.
 • Udoskonalenie efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupach (napisanie i opublikowanie artykułu w szkolnej gazetce oraz wykonanie gazetek ściennych - Moja szkoła w procentach oraz Ciekawostki matematyczne).
 • Opracowanie wyników konkursu oraz wydanie 7 dyplomów.

 

"Umiesz liczyć, licz.!" w ZS w Gozdzie

 

 

10. "RYTM"
Keyboard
W programie autorstwa p. Agnieszki Piszcz uczestniczyło 14 uczniów.
Uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach nauki gry na keyboardzie pozwoliło uczniom:

 • Rozbudzić zainteresowania muzyczne.
 • Poznać techniczne możliwości instrumentu i stosować je w wyuczonych utworach,
 • Wykształcić podstawowe zdolności i umiejętności muzyczne.
 • Wyposażyć w podstawowe wiadomości dotyczące zasad muzyki.
 • Wykształcić umiejętność integracji poprzez przygotowanie wspólnych programów artystycznych.
 • Wykształcić umiejętności elementarnego posługiwania się zapisem nutowym w zakresie rytmu i melodii.
 • Tworzyć akompaniamenty do utworów wokalnych oraz samodzielnie przygotować niektóre utwory.
 • Prezentować dorobek artystyczny na szkolnych apelach i konkursach:
  • na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego - prezentacja akompaniamentu do utworu "Oda do radości";
  • na konkursie piosenki patriotycznej z okazji Święta Niepodległości - akompaniowanie do piosenki "Przybyli ułani";
  • na uroczystości wigilijnej - instrumentalna prezentacja utworów "Przybieżeli do Betlejem", "Jezus malusieńki", "Gdy śliczna Panna", "Gdy się Chrystus rodzi", "Lulajże Jezuniu", "Wśród nocnej ciszy".

Trening czyni mistrza

  

Gitara
W programie autorstwa p. Leszka Szymańskiego uczestniczyło 14 uczniów.
Uczestnictwo w zajęciach nauki gry na gitarze pozwoliło uczniom na:

 • Rozbudzenie zainteresowań muzycznych.
 • Zdobycie podstawowych wiadomości dotyczących zasad muzyki.
 • Wykształcenie podstawowych zdolności i umiejętności muzycznych.
 • Zapoznanie z budową instrumentu.
 • Poznanie technik palcowania prawej ręki z wykorzystaniem oznaczeń graficznych oraz nazewnictwa.
 • Poznanie szeregu schematów akordowych z wykorzystaniem notacji graficznej, nutowej i tabulaturowej.
 • Poznanie nazw dźwięków diatonicznych i chromatycznych wraz z umiejętnością odczytywania prostych linii melodycznych z aplikatury, nut i tabulatury.
 • Uczniowie posiedli umiejętność wykonania kilku akompaniamentów z użyciem poznanych technik wydobycia dźwięku.
 • Umiejętność wykonania kilku melodii oraz umiejętność gry zespołowej.
 • Umiejętność prezentacji dorobku artystycznego poprzez uczestnictwo w imprezach.

Nauka gry na gitarze

 

11. "ŚWIAT W SŁOWACH ZAKLĘTY"
W programie autorstwa p. Małgorzaty Szewczyk i p. Małgorzaty Dziubak uczestniczyło
25 uczniów z klas: V-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. W ramach programu
prowadzono zajęcia dziennikarskie.
Zrealizowano następujące działania:

 • Warsztaty dziennikarskie.
 • Wydanie dwóch numerów gazetki szkolnej "Gozdek".
 • Opracowanie Słownika Młodego Dziennikarza.
 • Wydanie druków użytkowych (kalendarze, karty świąteczne).
 • Zamieszczenie gazetek na stronie WWW.
 • Wystawa fotograficzna.

Działania realizowane w ramach programu doprowadziły do następujących rezultatów:

 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego redagowania tekstów do gazetki szkolnej.
 • Zorganizowanie warsztatów dziennikarskich z dziennikarzami z gazety lokalnej
  "Twój Głos" w dniu 6 grudnia 2007r.
 • Nabycie umiejętności tworzenia tekstów w programie Publisher oraz zamieszczania tekstów na stronie WWW.
 • Tworzenie druków użytkowych.
 • Wykonanie wystawy fotograficznej z warsztatów dziennikarskich.

Zajęcia koła dziennikarskiego

 

Warsztaty dziennikarskie w dniu 6 grudnia 2007r.

 


12. "AMORE MIO"
W programie autorstwa p. Agnieszki Piszcz uczestniczyło 31 uczniów.
Uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach chóru szkolnego pozwoliło uczniom:

 • Zwiększyć zasób wiedzy i umiejętności muzycznych.
 • Rozwinąć umiejętność słuchania, postrzegania, przeżywania i rozumienia muzyki.
 • Rozwinąć umiejętność zespołowej pracy artystycznej.
 • Rozwinąć słuch muzyczny harmoniczny, wysokościowy i poczucie rytmu.
 • Wyrobić dyspozycje głosowe związane z odpowiednią emisją głosu tj. artykulacją, dykcją, intonacją.
 • Śpiewać w grupie z poprawną dykcją, czystą intonacją i prawidłową artykulacją utworów nauczanych na próbach.
 • Zapoznać się z muzyką, tekstem, interpretacją pieśni przewidzianych programem.
 • Przyczynić się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.

Uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne na szkolnych apelach:

 • Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego - prezentacja "Polskiego Hymnu Narodowego" i "Ody do radości".
 • Na uroczystości poświęconej Dniu Edukacji Narodowej - prezentacja "Piosenki na Dzień Nauczyciela".
 • Na konkursie piosenki patriotycznej z okazji Święta Niepodległości - prezentacja utworu "We shall overcome".
 • Na uroczystości wigilijnej - prezentacja utworów "Kolędowy czas" i "Lulajże Jezuniu".

Uczniowie zdobyli I miejsce na festynie regionalnym pod tytułem "Z życia naszych
przodków" - zaprezentowali pieśń ludową "W dusach nasych dziadków".

Śpiewać każdy może.

 

13. KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
W kursie uczestniczyło 185 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Działania realizowane w ramach programu doprowadziły do następujących rezultatów:

 • Nabycie przez uczniów nowych umiejętności: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia swojego i innych.
 • Nabycie przez 6 uczniów i 14 nauczycieli umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed
  • medycznej w stopniu rozszerzonym, potwierdzonych uzyskaniem certyfikatów.
 • Zamieszczenie artykułu na stronie internetowej szkoły.
Uczymy się udzielać pierwszej pomocy

 

Najmłodsi podczas akcji

Przeprowadzamy resuscytację

 

III. Obszar
Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju
edukacji i aktywności obywatelskiej

15. " EUROPA NASZĄ OJCZYZNĄ" ORGANIZACJA WYBORÓW DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO I DEBATA Z SAMORZĄDOWCAMI
W programie autorstwa p. Małgorzaty Bienias uczestniczyło 70 osób.
W ramach programu zrealizowano następujące działania:

 • Debata z samorządowcami na temat "Ekologia w naszej gminie - wspólne rozwiązywanie problemów gminnych" 15 grudnia 2007 r.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Szkolnego z uwzględnieniem zasad demokratycznych.

 

Działania zrealizowane doprowadziły do rezultatów:

 • Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, przygotowania prezentacji dotyczącej zanieczyszczeń naszych lasów, nagrania filmu z przebiegu debaty.
 • Wyłonienie Samorządu Szkolnego na rok 2007/08.

Wybory do Samorządu Szkolnego 1.10.2007r.

 

15.12.2007r. XIV Sesja Rady Gminy w Zespole Szkół w Gozdzie

 

16. STWORZENIE STRONY WWW
Opracowaniem strony WWW zajęła się p. Małgorzata Dziubak.
Realizowane działanie doprowadziło do następujących rezultatów:

 • Zaprezentowanie aktualnego dorobku szkoły na stronie www.zsgozd.avx.pl
 • Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 • Promowanie dorobku uczniów w środowisku szkolnym i na forum lokalnym.
 • Ułatwienie przepływu bieżących informacji między szkołą a rodzicami.

Zrzut ekranowy strony internetowej Zespołu Szkół w Gozdzie

 

Podsumowanie
Realizacja Projektu "Nasza Szkoła" przyniosła również wartość dodaną- niezamierzone
pozytywne efekty:

 • Rodzice - doceniając ilość bezpłatnych atrakcji i działań skierowanych do ich dzieci
  • przeznaczyli 6.000 zł. z konta Rady Rodziców na działania inwestycyjne w szkole: zakup słupków na ogrodzenie boiska sportowego. Niektórzy z nich zakupili swoim dzieciom instrumenty muzyczne.
 • Działania po zakończeniu projektu są kontynuowane - m.in. funkcjonuje koło dziennikarskie, które wydaje szkolną gazetkę "Gozdek", uczniowie uczą się gry na instrumentach muzycznych i uczęszczają na zajęcia chóru szkolnego.
 • W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym odbyło się w szkole I w historii wyjazdowe posiedzenie Rady Gminy w Kłoczewie.
 • Udział w programie wydatnie przyczynił się do promocji działań szkoły.
 • Konieczność obsługi finansowej tego typu projektu realizowanego jako pierwszego w gminie stworzyła okazję do nabycia nowych umiejętności przez lokalną administrację samorządową.
 • Firma szkoląca dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeszkoliła również nauczycieli. 14 z nich otrzymało certyfikaty.

Reasumując: w realizacji 10 programów w ramach projektu "Nasza Szkoła" w Zespole
Szkół w Gozdzie uczestniczyło łącznie 222 uczniów i 14 nauczycieli, którzy przepracowali 450 godzin dydaktycznych. Odbyły się wycieczki edukacyjno-turystyczne: w Góry Świętokrzyskie (47), do Lublina (43), na Litwę i Białoruś (28), do Warszawy 3.08.2007r. (39) i 10.08.2007r. (39), na mecz piłki ręcznej do Lublina (39) i mecz piłki siatkowej do Rzeszowa (39) i 17 wyjazdów na basen do Kozienic (138) oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (185). Zakupiono kamerę cyfrową, drukarkę laserową kolorową, cyfrowy aparat fotograficzny, zestaw rekreacyjno-sportowy, gitary (3 sztuki), keyboard (1 sztuka). Uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych zaprezentowali swoje umiejętności podczas imprez szkolnych i lokalnych: "Żegnamy Sienkiewiczowską Szkołę", Dzień Nauczyciela, Wigilia, Jasełka, XIV Sesja Rady Gminy, festyn regionalny "Z życia naszych przodków", Gminny Przegląd Kolędy Polskiej.

Informacje o realizowanych w ramach Projektu "Nasza Szkoła" zajęciach prezentowane
są na stronie internetowej szkoły www.zsgozd.avx.pl oraz utrwalane poprzez prezentacje
multimedialne, wystawki, zdjęcia, prace uczniów itp.

Realizacja projektu z pewnością pozwoliła osiągnąć cele założone w programie rozwoju
szkoły.

Zajęcia programowe okazały się niezwykle przydatne i atrakcyjne dla uczniów. Pozwoliły
również na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń pracującym w nich nauczycielom.

Zadania przez nas podjęte z pewnością przyczyniły się do rozwoju całej naszej szkolnej
społeczności i warte są kontynuacji.