ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ  ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

Imię i nazwisko: Agnieszka Piszcz

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Nauczany przedmiot: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Czas trwania stażu: 01.09.2012 r. - 31.05.2015 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

od 01.09.2012 do 31.08.2013: Jolanta Braun,

od 01.09.2013 do 31.05.2015: Bożena Lipiec
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Gozdzie
Imię i nazwisko Dyrektora Szkoły: Paweł Kania

Kwalifikacje:

 

 • Studia magisterskie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UMCS w Lublinie (2004),
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (2008),
 • Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z zakresu „Sztuka" - Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych „EDUKACJA - 2001" w Radomiu (2009).

Dodatkowe zadania pełnione w szkole:

 • nauczyciel rytmiki w przedszkolu,
 • prowadzenie pozalekcyjnych zajęć artystycznych (chór szkolny, nauka gry na instrumencie klawiszowym),
 • opiekun koła plastycznego (2012/13, 2013/14),
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych (2014/15),
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (2012/13),
 • opiekun dzieci na świetlicy szkolnej (2013/14),
 • oprawa muzyczna uroczystości szkolnych.

Nagrody:

 • Nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej w roku szkolnym 2013/2014.

 

Wstęp

Praca w szkole wzbogaciła moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także umożliwiła mi zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Zadowolenie z pracy oraz chęć dalszego rozwoju skłoniły mnie do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego. Swój staż, jeszcze przed napisaniem Planu Rozwoju Zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej analizy własnych umiejętności. Przemyślałam to, co jest dla mnie ważne i co chcę osiągnąć. Efektem tej autorefleksji było opracowanie ścieżki mojego awansu, którą realizowałam od 1.09.2012r. do 31.05.2015r.

Napisany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły oraz wyznaczył cele i kierunki mojej aktywności zawodowej w okresie stażu. Tworząc plan opierałam się na założeniach programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, Statutu Szkoły oraz planu pracy szkoły. Uwzględniłam również potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców oraz nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. W Planie Rozwoju Zawodowego uwzględniłam również mój czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie poprzez organizację uroczystości szkolnych, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności), wspomaganie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce. Starałam się nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć.

W trakcie trwania stażu realizowane zdania, nakreślone w Planie Rozwoju Zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom oraz zostały poszerzone o nowe zadania. Realizacja tych zadań wymagała współpracy z wieloma osobami, wymiany poglądów i wspólnego rozwiązywania problemów. Zaangażowanie wielu osób, ich uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzania zmian oraz doskonalenia samej siebie. Koniec stażu jest okazją do podsumowania moich dokonań.

Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

 

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Wstępna ocena własnych umiejętności

Po rozpoczęciu stażu dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności. Bieżące obserwacje efektów mojej pracy i informacje o własnej praktyce zawodowej umieściłam w arkuszu samooceny. Tę zawodową autorefleksję przeprowadziłam w celu pogłębienia wiedzy o samej sobie i wykorzystania jej do planowania własnego rozwoju. Moja autoanaliza stała się podstawą do rozwijania profesjonalnych umiejętności  i ulepszania zachowań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela.  Krytyczny rys pomógł mi również w zaplanowaniu zadań Planu Rozwoju Zawodowego zgodnie z moimi możliwościami.

Współpraca z opiekunem stażu


We wrześniu 2012r. na mocy  kontraktu  nawiązałam  współpracę  z opiekunem stażu  mgr Jolantą Braun. Kontrakt  formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy. Razem z opiekunem sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego oparty na wymaganiach niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz obserwowałam zajęcia prowadzone przez niego. Ponadto prowadziłam lekcje w obecności Dyrektora Szkoły i obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli różnych specjalności. Na hospitowane i obserwowane lekcje przygotowywałam scenariusze zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam o to, by każda lekcja została omówiona. Omówienie ich przebiegu, wskazanie niedociągnięć bądź pojawiających się trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji. Natomiast dostrzeżenie przez hospitujących dobrych stron poprowadzonej przeze mnie lekcji było niejako dodatkowym bodźcem i wpływało motywująco na moje kolejne działania.

Ponieważ od 1.09.2013 r. pani Jolanta Braun nie pracuje już w naszej szkole, został mi przydzielony nowy opiekun - pani Bożena Lipiec. Nasza współpraca odbywała się według podobnych zasad i ustaleń jak z wcześniejszym opiekunem. Stworzony został ponadto harmonogram naszych spotkań, którego zadaniem było ułatwić czuwanie nad rytmiczną realizacją zaplanowanych zadań, stał się on również pomocny podczas opracowywania niniejszego sprawozdania.

W okresie stażu współpracowałam również z innymi nauczycielami, obserwując lub prowadząc lekcje koleżeńskie, dzięki czemu wzbogacałam własny warsztat pracy. Obserwacja umożliwiała mi praktyczne ocenianie własnych postępów i porównanie przebiegu swoich zajęć do tych, które są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. To z kolei miało swoje przełożenie na późniejsze prowadzenie moich zajęć, które stawały się coraz ciekawsze i lepiej przygotowane.

 

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

W procesie dydaktycznym stosowałam aktywizujące metody nauczania takie jak: metaplan, portfolio, odgrywanie ról, śpiewanie, granie na instrumencie, dyrygowanie, aktywne słuchanie muzyki, integracja muzyki z elementami rysunku, malarstwa czy dramy, improwizacja; które wpływały pozytywnie na rozwój uczniów. Poprzez to angażowałam ich do aktywnego poznawania muzyki. Na lekcjach wykorzystywałam również ściśle określone metody wychowania muzycznego dzieci takie jak np. metoda wg. K.Orffa, E. J. Dalcroze'a, czy Zoltana Kodaly'a. Dzięki zastosowaniu tych metod dzieci lepiej postrzegały elementy muzyki, uważniej słuchały i koncentrowały się na detalach. Ponadto połączenie pantomimy z muzyką powodowało przepływ emocji przez ciało dziecka, co pozwalało pozbyć się wielu barier psychicznych, a nawet ułatwiało uzewnętrznianie własnych potrzeb i uczuć.

 

Uczniowie byli bardziej zaangażowani, bardziej twórczy i osiągali wyższe wyniki w nauce. Pozwoliło mi to na lepszą obserwację uczniów podczas zajęć i rozpoznawanie ich potrzeb.

Przez cały okres odbywanego stażu systematycznie gromadziłam i przygotowywałam różnorodne pomoce dydaktyczne w postaci: konspektów lekcji, zestawów ćwiczeń, plakatów, prac plastycznych z zastosowaniem różnorodnych technik wykonania, albumów tematycznych, plansz edukacyjnych, reprodukcji dzieł sztuki, dekoracji, modeli z podziałem wartości rytmicznych nut, nagrań piosenek, utworów do słuchania i podkładów muzycznych w różnych formatach, audio, midi czy mp3 oraz prezentacji multimedialnych. Kompletowałam także filmy do słuchania z najlepszymi ścieżkami dźwiękowymi czy nauką tańca. Część z wymienionych pomocy tworzyłam samodzielnie lub przy zaangażowaniu uczniów, dotyczy to szczególnie gazetek ściennych czy prac plastycznych.

Ponadto posiadam przygotowane przeze mnie zestawy testów, sprawdzianów, kartkówek i ćwiczeń wykonanych przy użyciu technologii komputerowej.

Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam i analizowałam testy diagnostyczne w klasie pierwszej Publicznego Gimnazjum i czwartej Szkoły Podstawowej. Przeprowadzałam również we wrześniu w klasie czwartej testy zdolności muzycznych Edwina Gordona i Arnolda Bentley'a korzystając z wystandaryzowanych nagrań stworzonych przez instytuty muzyki w celu sprawdzenia predyspozycji słuchowych dzieci do zajmowania się muzyką. Pomagało mi to dostosować tempo i metody pracy oraz zakres materiału do potrzeb uczniów, a także zdiagnozować ich potrzeby.

Pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzałam w klasach ankiety ewaluacyjne dotyczące mojej pracy jako nauczyciela muzyki i plastyki. Dzięki nim poznałam opinie uczniów na temat prowadzonych przeze mnie lekcji. Uczniowie oceniali sposób i efektywność przekazywanych informacji, określali, które formy oceny i pracy na lekcji najbardziej im odpowiadają, przedstawiali swoje propozycje w celu uatrakcyjnienia lekcji. Otrzymane informacje stały się dla mnie cenną wskazówką, pozwoliły mi wyciągnąć wnioski, które posłużyły mi w udoskonaleniu swojego warsztatu pracy.

Opracowywałam samodzielnie programy do zajęć pozalekcyjnych: Program Koła Plastycznego, Programy Zajęć Artystycznych (Chór Szkolny i Nauka Gry Na Instrumencie Klawiszowym), Program Zajęć Muzyczno-Rytmicznych w Przedszkolu, Program Zajęć Rewalidacyjnych. W oparciu o te programy prowadzone były dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ponadto opracowałam program do pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania z zakresu ekspresji kulturalnej „Aktywne słuchanie muzyki" dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej posiadających zdolności muzyczne oraz Program Zajęć Korekcyjno-Kompensacyjnych dla ucznia klasy II Szkoły Podstawowej z zaburzeniami funkcji psychofizycznych. Oba te programy realizowane były na zajęciach z uczniami w ramach projektu unijnego „Droga do Sukcesu - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Kłoczew".

 

Publikowanie własnych prac

 

Na stronie WWW. szkoły opublikowałam swój Plan Rozwoju Zawodowego, jak również sprawozdanie z jego realizacji.

Udostępniałam nauczycielom uczącym pomoce dydaktyczne (scenariusze lekcji, plakaty, dekoracje, płyty CD) w ramach zastępstw oraz WDN.

Wysyłałam artykuły na temat organizowanych przeze mnie projektów, konkursów itp. do Informacyjnej Agencji Samorządowej w celu ich publikacji na stronie WWW.ias24.eu.

Publikowanie własnych materiałów dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami z naszej szkoły, jak również innych szkół.

 

Doskonalenie zawodowe

 

Brałam aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i na bieżąco wdrażałam jej postanowienia. Uczestniczyłam w następujących komisjach i zespołach działających w ramach zadań Rady Pedagogicznej:

 • Komisja do spraw ewaluacji bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 • Komisja egzaminów gimnazjalnych.
 • Komisja konkursów przedmiotowych i artystycznych.
 • Komisja konkursu wiedzy prewencyjnej.
 • Zespół humanistów.
 • Zespół ds. tworzenia planów działań wspierających.

Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalę warsztat pracy tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom i potrzebom uczniów. W okresie stażu brałam udział w szkoleniach organizowanych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli:

- „Organizacja procesu nauczania",

- „Stres i wypalenie zawodowe",

- „Pierwsza pomoc",

- „Praca w zespołach nauczycielskich",

- „Aktywne metody nauczania",

- „Kontrola zarządcza",

- „Dobre praktyki".

Uczestnicząc w projekcie „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim" brałam udział w następujących szkoleniach:

- „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki",
- „Rodzice w systemie oświaty".

Udział w szkoleniowych radach uzupełnił moją wiedzę i wzbogacił umiejętności. Dodatkowo przygotowałam i poprowadziłam szkolenie wśród nauczycieli na temat „Emisji głosu", podczas którego członkowie rady wykonali szereg ćwiczeń, mających na celu opanowanie prawidłowej emisji głosu i umożliwiających optymalną pracę narządu głosu w warunkach codziennej pracy zawodowej

Podczas trwania stażu bardzo cenne w doskonaleniu mojej pracy jako nauczyciela były wskazówki, rady oraz wymiana doświadczeń w gronie koleżanek i kolegów nauczycieli, opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły, do których zawsze mogłam się zgłosić w razie potrzeby i otrzymać cenne podpowiedzi czy zalecenia do pracy.

Uczestniczyłam również w wielu zewnętrznych kursach doskonalących, szkoleniach itp.

 • „Rozwój osobisty" - kurs w ramach projektu „Akademia nowoczesnego nauczyciela" - zdobycie wiedzy i umiejętności służących podwyższeniu poziomu posiadanych kompetencji osobistych, niezbędnych do pracy z młodzieżą (28.09.- 08.12.2013),
 • „Jak interpretować opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię" - spotkanie szkoleniowe (10.12.2013),
 • Szkolenie dotyczące obsługi dziennika elektronicznego (19.05.2014).

Ucząc się współdziałania, realizując tym samym zadania wychowania społecznego i moralnego, jak również w celu podniesienia własnych umiejętności pedagogicznych, wokalnych i instrumentalnych uczestniczyłam w spotkaniach szkoleniowych chóru parafialnego „Cantate deo" w Kłoczewie oraz w pracach Lokalnego Teatru Amatorskiego w Krzywdzie. Przygotowywane i opracowywane na spotkaniach utwory o bogatej stylistyce oraz aranżacje piosenek mogłam wykorzystać w mojej pracy nauczyciela muzyki czy zajęć artystycznych, a w oparciu o ciekawe scenariusze przygotować uroczystości szkolne.

W tym roku szkolnym brałam udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów KLANZA w Lublinie. Warsztaty o tytule „W świecie muzyki" dotyczyły metody aktywnego słuchania muzyki autorstwa Batti Strauss. Program warsztatów opierał się na  propozycjach zastosowania kilkunastu tańców i zabaw do utworów muzyki klasycznej z wykorzystaniem odpowiednich rekwizytów oraz interpretacji utworu muzycznego według zasad aktywnego słuchania muzyki. Zdobytą wiedze i umiejętności mogłam wykorzystać w pracy z dziećmi w uruchamianiu ich wyobraźni muzycznej, czerpaniu z muzyki piękna, wrażliwości, pomysłowości. W sposób prosty i zrozumiały a zarazem ciekawy mogłam stworzyć dzieciom wiele możliwości zabawy z muzyką.

Powyższe formy doskonalenia wzbogaciły moją wiedzę i warsztat pracy. Nabyte umiejętności starałam się systematycznie wykorzystywać w swojej pracy zawodowej jako nauczyciel, wychowawca i opiekun, co wzbogaciło jakość pracy szkoły.

Przygotowując się do ubiegania się o stopień awansu zawodowego korzystałam z portali internetowych: www.awans.net, www.ore.edu.pl, www.oswiata.abc.com.pl, www.menis.pl itp. Dzięki temu pogłębiłam wiedzę na temat procedur awansu i jego realizacji. Szczególnie pomocna stała się dla mnie publikacja Andrzeja Pery „Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku." Różnorodne formy doskonalenia zawodowego pomogły mi w rozwiązywaniu problemów z którymi spotkałam się w pracy. Zwiększyły one mój poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję podczas pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poszerzanie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

 • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne w formie chóru szkolnego przeznaczone dla uczniów o najlepiej rozwiniętych umiejętnościach wokalnych i bardzo dobrym słuchu muzycznym. Na spotkaniach z dziećmi opracowywałam utwory o zróżnicowanej stylistyce i charakterze przeznaczone w dużej mierze na uroczystości szkolne i pozaszkolne oraz konkursy muzyczne. Stosując różnorodne ćwiczenia wokalne kształciłam u uczniów głos i umiejętności posługiwania się nim. Koło takie stwarza możliwość rozwijania zainteresowań, zagospodarowuje uczniom czas wolny.

Uwzględniając indywidualne umiejętności uczniów prowadziłam również zajęcia z podstaw gry na instrumencie klawiszowym - Keyboard. Na zajęciach uczniowie doskonalili swój talent muzyczny ucząc się gry na elektronicznym instrumencie klawiszowym Yamacha. Prezentując różnorodne możliwości techniczne instrumentu podczas nauki utworów pokazywałam uczniom jak wykorzystywać odpowiednio dobrane akompaniamenty, transpozycje, tempa, rytmy, barwy dźwięków, wstępy i zakończenia do wzbogacenia przygotowanych utworów, a realizując melodie na klawiaturze dynamicznej jak kształcić umiejętności techniczne. Na zajęciach uczniowie poznawali wiedzę muzyczną dotyczącą podstaw zapisu nutowego, w efekcie kształcili umiejętność akompaniowania solistom i chórzystom wzbogacając programy artystyczne na wielu uroczystościach szkolnych. Trening muzyczny gry na instrumencie korzystnie wpływa na wczesny rozwój sprawności umysłowej i motorycznej, a intensywne powtarzanie stymuluje wiele obszarów mózgu odpowiedzialnych za szybkie, złożone procesy myślowe.

Dla uczniów uzdolnionych plastycznie i manualnie prowadziłam zajęcia z koła plastycznego. Na spotkaniach koła uczniowie zdolni wykonywali prace plastyczne w różnorodnych technikach, jak również prace o charakterze dekoracyjnym z wykorzystaniem szerokiej gamy materiałów. Uwzględniając kalendarium roku szkolnego uczniowie mogli wpływać na dobór tematów realizowanych na zajęciach, zgodnie z ich wolą były wykonywane prace na konkursy plastyczne. W ramach zajęć przygotowywałam z uczniami prezentacje multimedialne na określone tematy z historii sztuki. Spotkania z żywą sztuką dały dzieciom szansę na odniesienie sukcesów artystycznych (wyróżnienia i czołowe miejsca w pozaszkolnych konkursach plastycznych), kształtowały zmysł obserwacji i estetyki.

W roku 2012/2013 dla uczniów o dużych zdolnościach muzycznych wraz z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, odbywały się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z zakresu ekspresji kulturalnej „Aktywne słuchanie muzyki"w ramach projektu „Droga do sukcesu - program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Kłoczew". Na spotkaniach realizowałam wcześniej przygotowany program, który miał na celu przygotowanie ucznia do świadomego korzystania z dorobku światowej i rodzimej kultury muzycznej poprzez aktywne słuchanie muzyki. Realizacja programu przyczyniła się do tego, że uczniowie posiedli dodatkową wiedzę i umiejętności muzyczne, które wykorzystywano na zajęciach lekcyjnych czy sprawdzianach. Wykształciła pozytywne nastawienie do nauki nie tylko muzyki ale również treści zintegrowanych z innymi dziedzinami: historią, matematyką, literaturą, językami obcymi, przyrodą, plastyką.

 

 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach artystycznych szkolnych i pozaszkolnych.

Od początku mojej pracy w szkole czynnie angażowałam się w prace związane z działalnością pozalekcyjną szkoły i jej promocją w środowisku. Co roku moi uczniowie brali udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie. Celem konkursu była popularyzacja polskiej kolędy i pastorałki jak również prezentacja umiejętności wykonawców i wymiana doświadczeń. Podczas trwania przeglądu służyłam swoją radą i pomocą w obsłudze sprzętu nagłaśniającego i urządzeń technicznych, a przygotowani przeze mnie uczniowie zajmowali czołowe miejsca we wszystkich kategoriach wykonawczych. Konkurs promował kultywowanie staropolskiej tradycji kolędowania.

Uwzględniając zainteresowania, umiejętności wokalne uczniów i zaangażowanie, indywidualnie przygotowywałam ich do Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik". Celem imprezy była prezentacja artystycznego dorobku solistów, popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju repertuaru. W tym roku szkolnym spośród czterdziestu uczestników eliminacji powiatowych uczennica Dagmara Osial w kat. I otrzymała nominację do festiwalu wojewódzkiego, w którym wzięła udział 8 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach. Udział w konkursie piosenki umożliwia wymianę pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów i nauczycieli, promuje dziecięcą i młodzieżową twórczość artystyczną oraz promuje polską piosenkę. Uczestnictwo w takiej formie konkursu dało dzieciom możliwość prezentacji solowego dorobku artystycznego, a przy tym godnego reprezentowania szkoły na większej scenie muzycznej dla szerszego grona odbiorców.

W ubiegłym roku szkolnym przygotowywałam uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do III Gminnego Konkursu Piosenki Ekologicznej odbywającego się w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie. Uczestnicy prezentując woje talenty zajmowali czołowe miejsca we wszystkich kategoriach, jednocześnie promowali zdrowy styl życia i dbałość o środowisko. Uroczystości o taki charakterze mają duży wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka i powodują, że kwestie ekologiczne są każdemu bliskie.

Każdego roku szkolnego przygotowywałam uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum do konkursów plastycznych nawiązujących do polskich tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Konkursy organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie. Uczniowie o największych uzdolnieniach plastycznych brali udział w corocznych edycjach Wielkanocnego Konkursu Plastycznego i Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego wykazując się bogatą wyobraźnią i dbając o zachowanie świątecznych tradycji. Prace uczniów przedstawiały:

 • Szopkę Bożonarodzeniową,
 • Choinkę,
 • Bombkę,
 • Stroiki świąteczne,
 • Kartki świąteczne,
 • Pisankę wielkanocną,
 • Palmę wielkanocną.

Szczególną uwagę zwracałam na to aby uczestnicy konkursów wykorzystywali materiały naturalne w postaci: piórek, makaronów, szyszek, słomy czy wosku, za użycie których prace były wysoko cenione. Konkursy o tematyce, która nawiązuje do obrzędów, zwyczajów, wystrojów i dekoracji, promują talenty i pobudzają aktywność twórczą, pogłębiają wiedzę uczniów na temat symboliki świąt.

W ciągu stażu przygotowywałam uczniów do konkursów plastycznych dotyczących twórczości naszego patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Konkursy organizowane były przez bibliotekę szkolną, Muzeum w Woli Okrzejskiej czy Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Puławach. Szczególnym konkursem, który promował naszą szkołę w rejonie był Turniej Szkół Sienkiewiczowskich w Puławach składający się z konkurencji literackich, plastycznych i sportowych. Do konkursu plastycznego pt. „Reklama książki H. Sienkiewicza" przygotowywałam drużynę uczniów z klas IV - VI. Dzięki udziałowi w turnieju umocniła się współpraca między szkołami oraz wzmocniło zainteresowanie osobą i twórczością Henryka Sienkiewicza. W roku szkolnym 2013/2014 przygotowywałam uczniów do konkursu plastycznego pt. „Moje spotkania z Sienkiewiczem", którego celem było pobudzanie wrażliwości na sztukę, umożliwienie dostępu do dóbr kultury zgromadzonych w muzeum, bliższe poznanie sylwetki Henryka Sienkiewicza. Wśród wyróżnionych prac z województwa mazowieckiego i lubelskiego znalazła się praca naszego ucznia z kl. VI Szymona Sadrzaka. Ponadto na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w muzeum  przygotowałam na instrumencie oprawę muzyczną do scenek z książek Sienkiewicza.

We współpracy z biblioteką szkolną przygotowywałam uczniów Szkoły Podstawowej do konkursu plastycznego pt. „Gra planszowa - podróż z Sienkiewiczem", a uczniów Gimnazjum do konkursu pt. „Sienkiewicz w liczbach". Zachęcałam tym samym uczestników do poznawania oraz propagowania twórczości Sienkiewicza, rozwijania zdolności manualnych i poczucia estetyki. Również dzięki współpracy z biblioteką szkolną przygotowywałam uczniów do konkursów plastycznych inspirowanych poezją ks. Jana Twardowskiego. Dzięki takim konkursom uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą o twórczości poety, który w ciekawy sposób kieruje uwagę na ludzkie i Boskie sprawy, uwrażliwia i uczy szacunku dla otaczającego świata.

 

 • Prowadzenie zajęć muzyczno - rytmicznych w przedszkolu.

W ramach zajęć specjalistycznych, o które została wzbogacona edukacja przedszkolna prowadziłam zajęcia muzyczno - rytmiczne z dziećmi w różnych grupach wiekowych 3, 4 i 5-latków. Pełniły one rolę ogólnorozwojowego stymulatora, jak i rolę  ogólnowychowawczą. Do ich zadań należało między innymi: ubogacanie dziecięcego umysłu o podstawowe wiadomości o szeroko rozumianej sztuce, praca nad koordynacją ruchową, umacnianie realnej wiary we własne siły. W trakcie zajęć stosowałam ćwiczenia rytmiczno - ruchowe mające na celu doskonalenie rytmu jak i organizujące grupę. Dzieci uczyły się prostych układów tanecznych: poznawały figury charakterystyczne do różnych tańców. Swoje umiejętności prezentowały na różnych imprezach okolicznościowych.  Dzieci ćwiczyły poruszanie w zmiennym tempie i kierunku, nabyły umiejętności współdziałania w grupie, poznały instrumenty perkusyjne, strunowe, dęte. Potrafią zachować prawidłową postawę podczas tańca i ćwiczeń ruchowych, poznały melodie z różnych stron świata. Wyrobiły poczucie rytmu i rytmicznego marszu. Rozwijały ekspresje twórczą podczas samodzielne improwizowanie różnych melodii. Spotkania muzyczno-rytmiczne były źródłem radości, odprężeniem, wyładowaniem energii, dawały szansę rozwoju fizycznego, a także były środkiem terapeutycznym. Ważnym elementem zajęć były pomoce dydaktyczne: instrument klawiszowy, instrumenty perkusyjne, szarfy, piłki, płyty CD itp. Dzięki nim zajęcia były ciekawe, pełne zainteresowania ze strony dzieci.

 • Organizacja wycieczek szkolnych.

Wycieczka szkolna, zdaniem F. Urbańczyka, to forma nauczania, w której uczestnicy mają możność zdobycia nowej wiedzy przez bezpośrednie spostrzeganie przedmiotów i zjawisk w naturalnych ich warunkach lub specjalnych instytucjach. Przyczyniając się do zaoferowania uczniom tej najbardziej atrakcyjnej formy działań pozalekcyjnych corocznie organizowałam i współorganizowałam wycieczki szkolne dla uczniów z klas IV - VI i Gimnazjum.

W roku szkolnym 2012/2013 jako nauczyciel muzyki zorganizowałam wycieczkę do Warszawy na nagranie II Półfinału Must Be The Music dla uczestników chóru szkolnego. Był to pierwszy wyjazd z naszej szkoły do studia Polsatu, w którym uczniowie brali udział w nagraniu „na żywo" programu muzycznego. Propagowałam wśród uczniów wrażliwość na piękno muzyki wokalnej i instrumentalnej o wysokim poziomie wykonawczym. Tylko w bezpośrednim kontakcie z żywą muzyką możemy docenić jej walory artystyczne.

Uczestnicząc w Projekcie „Droga do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Kłoczew" w roku szkolnym 2012/2013, służyłam pomocą w organizacji wycieczki do Lublina na spektakl dla dzieci „Latający kufer". Uczniowie uczestniczący w projekcie pojechali do teatru Andersena, w którym oprócz spektaklu o charakterze orientalnym wzięli udział w warsztatach z aktorami. Dzięki takiej formie działań pozalekcyjnych uczestnicy wycieczki - dzieci ze Szkoły Podstawowej miały możliwość zdobycia unikatowej wiedzy na temat powstawania lalek, kukiełek czy oryginalnych ręcznie wykonywanych kostiumów do spektakli teatralnych. Uczestnictwo dzieci w takich warsztatach umożliwiło poznanie specyfiki pracy aktora, w której ważnym elementem jest odpowiednia wymowa, w tym wykonywanie  odpowiednich ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i dykcyjnych.

W roku szkolnych 2013/2014 współorganizowałam wycieczkę dla uczniów kl. IV-VI i Gimnazjum do Warszawy. Program obejmował zwiedzanie  gmachu Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, jazdę na łyżwach, zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem i seans w kinie. Dzięki wizycie w telewizji uczniowie mieli okazję przyjrzeć się pracy ludzi, których nie widać na szklanym ekranie, a bez których nie powstałby żaden program. Realizacja programu wycieczki wpłynęła na rozwój spostrzeżeń, wyobraźni i myślenia u uczestników, przyczyniła się do kształtowania uczuć społecznych i estetycznych oraz takich cech charakteru jak koleżeńskość, wytrwałość czy zaradność.

W tym roku szkolnym zorganizowałam dla uczniów gimnazjum wycieczkę do Lublina na lodowisko i seans filmowy. Dzięki takiej formie wycieczki dorastająca młodzież miała okazję zregenerować siły psycho-fizyczne, kształcić właściwy stosunek do otoczenia, czy kształtować różnorodne cechy osobowości. Propagowałam wśród uczniów bezpieczne zachowywanie się czy umiejętność współżycia w zespole  w warunkach wymagających wyzbycia się egoizmu. Owa „niezwykłość sytuacji (...), nowość obiektów i zjawisk, wyzwala aktywność poznawczą objawiającą się w dociekliwości obserwacyjnej, stawianiu wielu pytań i wymianie poglądów" (Z. Kobyłecka).

W tym roku szkolnym również dla uczniów gimnazjum zorganizowałam wycieczkę do Kozienic, której założeniem było poznanie walorów przyrodniczych i historycznych Kozienic i Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Wycieczka taka stanowiła doskonałą okazję do kształtowania u uczniów pozytywnego stosunku do przyrody, szacunku wobec otaczającego ich świata, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, jak również uświadomienia faktu, że jesteśmy częścią świata przyrodniczego i niszcząc przyrodę niszczymy siebie. Motywacyjna funkcja wycieczki wyzwoliła chęci do aktywnej percepcji i poprzez malowniczość zakątków Puszczy Kozienickiej - twórczej ekspresji sztuki.

Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania  problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 • Organizacja apeli i uroczystości szkolnych.

W czasie trwania mojego stażu byłam organizatorką i współorganizatorką większości uroczystości i rocznic szkolnych, które stanowią integralny i stały element życia zespołu ogólnoszkolnego. Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to pierwsza uroczystość, za której przygotowanie oprawy muzycznej byłam odpowiedzialna. W związku z poprzedzającą tę uroczystość Mszą Św. we współpracy z panią katechetką przygotowywałam uczniów do wykonywania utworów z muzyki liturgicznej przyczyniając się do muzycznej oprawy tejże uroczystości.

Kolejną imprezą szkolną, za której organizację byłam odpowiedzialna to Dzień Edukacji Narodowej. Na tę uroczystość samodzielnie opracowywałam scenariusze, dostosowując je do możliwości i wieku naszych podopiecznych. W związku z tą okazją przygotowywałam uczniów do występów teatralnych, tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, kabaretowych czy pantomimy. Wykonywałam również okazjonalną dekorację i sprawowałam opiekę nad odpowiednim nagłośnieniem. W tym roku szkolnym uroczystość ta w naszej szkole miała charakter gminny, w związku z czym gościliśmy w naszych progach nauczycieli z całej gminy, przedstawicieli władz samorządowych oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organizacja takiego wydarzenia przyczyniła się do promocji naszej szkoły w środowisku jak również do podwyższenia jakości jej funkcjonowania.

Narodowy Dzień Niepodległości to znakomita okazja do przygotowania pieśni patriotycznych i hymnicznych. W związku z tą uroczystością co roku przygotowywałam uczniów do wzięcia udziału w obchodach dnia 11 listopada. Opracowałam również autorski akompaniament do „Pieśni o miłości ziemi ojczystej" Wisławy Szymborskiej. W tym roku szkolnym przygotowywałam naszych uczniów do występów z tej okazji na szczeblu gminnym w Kłoczewie.

Tuż przed Bożym Narodzeniem wystawiane są w szkole Jasełka, do których przygotowywałam uczniów pod kątem wykonywania najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. W tym roku szkolnym nawiązywaliśmy do tradycji świąt poprzez wspólne kolędowanie, w związku z czym, pełniąc rolę wychowawcy, przygotowałam uczniów mojej klasy do wykonania pięknej a zarazem trudnej pastorałki pt. „Uciekali" pochodzącej z musicalu „Metro". Stworzyłam również scenografię z wykorzystaniem świec. Taka forma wykonania pozwoliła na integrację zespołu klasowego oraz na ubogacenie nastroju przedświątecznego.

Kolejnym świętem obchodzonym w naszej szkole według kalendarza imprez to Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Na tę okazję co roku przygotowywałam uczniów do występów solowych i zespołowych w takich utworach jak „Mazurek Dąbrowskiego", „Polonez Trzeciego Maja", czy „Mazurek Trzeciego Maja".

Corocznie przyczyniałam się do organizacji wielkiego święta w naszej szkole jakim jest Dzień Patrona. Na tę okazję w roku szkolnym 2012/2013 opracowałam hymn naszej szkoły do muzyki pieśni żaków krakowskich „Gaudeamus Igitur", który wykonywany jest podczas uroczystości. Organizowałam również całą oprawę muzyczną apelu, a najzdolniejszych wokalnie uczniów przygotowywałam do wykonywania utworów pochodzących z filmów tworzonych na podstawie powieści H. Sienkiewicza, jak „Dumka na dwa serca", „Rzeka marzeń", „Pieśń o małym rycerzu", czy utworów o samym Sinkiewiczu, jak „Hymn sienkiewiczowski", „Piosenka w hołdzie Sienkiewiczowi".

Tradycyjnie na uroczystość zakończenia roku szkolnego przygotowywałam uczniów do udziału w oprawie muzycznej Mszy Św. oraz podczas uroczystości w szkole do wykonania piosenek o tematyce wakacyjnej.

Uroczystości i rocznice szkolne są integralnym i stałym elementem życia zespołu ogólnoszkolnego. Upowszechniają one dorobek kulturowy, sprzyjają aktywności uczniów, kształtują postawy twórcze. Organizacja imprez szkolnych przede wszystkim spełnia wartości wychowawcze, opiera się na współpracy uczniów i nauczycieli oraz zaspokaja potrzebę aktywności młodych ludzi. Podczas pracy nad przygotowaniem apelu wśród wychowanków kształtuje się poczucie solidarności
i współodpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięcia.

 • Przygotowywanie uczniów do udziału w lokalnych imprezach środowiskowych.

W związku z obchodzoną w naszej szkole 70-tą rocznicą zamordowania nauczycieli, żołnierzy AK, w Gesiej Wólce w roku szkolnym 2013/2014 przygotowywałam uczniów do części artystycznej tejże uroczystości. Śpiewanie pieśni takich jak Rota, Hymn państwowy czy Mury miało na celu odtworzyć klimat tamtych lat i rozbudzić uczucia patriotyczne młodzieży szkolnej.

W ubiegłym roku szkolnym moi uczniowie brali udział w występach artystycznych na imprezie plenerowej z okazji Dnia rodziny. Na to rodzinne święto przygotowywałam przedszkolaków do wykonania układu tanecznego przy muzyce Johanna Brahmsa „Taniec węgierski" oraz uczniów gimnazjum do zaprezentowania bajki „Rzepka" J. Brzechwy. Siostry Ilona i Marlena Beczek pod moim kierunkiem wykonały piosenkę „Rzeka marzeń" B. Kozidrak. Takie występy plenerowe przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnej, integracji jej mieszkańców, promocji szkoły i poszerzenia oferty kulturalnej gminy.

Do występów publicznych w plenerze przygotowywałam również uczniów w związku z gminnymi obchodami Dnia dziecka. Program obchodów w Starej Hucie przewidywał „Konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej", w którym moi uczniowie biorąc udział wykonywali utwory solowe o dowolnej tematyce w kategoriach IV-VI i gimnazjum. Konkursy o takim charakterze przyczyniają się do popularyzacji piosenki, wymianie doświadczeń między uczniami i nauczycielami.

 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz szkoły powiązanych z kalendarium roku szkolnego.

Będąc opiekunem na świetlicy szkolnej byłam organizatorem kiermaszów świątecznych o tematyce bożonarodzeniowej i wielkanocnej. Na to przedsięwzięcie uczniowie kl. IV-VI i gimnazjum pod moją opieką przygotowywali prace dekoracyjne nawiązujące do tradycji świąt. Kiermasz taki cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony społeczności szkolnej, uczył dzieci zaangażowania i przedsiębiorczości.

Jako wychowawca klasy gimnazjalnej w tym i ubiegłym roku byłam opiekunem moich uczniów podczas organizowania kawiarenki szkolnej. To przedsięwzięcie przyczyniło się do lepszej integracji zespołu klasowego, uczyło odpowiedzialności za powierzone zadania, umiejętności planowania i poszanowania pracy oraz przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce.

W roku szkolnym 2013/2014 przyczyniłam się do organizacji wyjazdu uczniów kl. IV-VI i gimnazjum na spektakl teatralny „Kamienie na szaniec". Ta niezwykła sztuka przypomniała uczniom bohaterskie postawy walczących młodych Polaków, pełnych ideałów, patriotyzmu i uczciwości.

Kolejnym przedsięwzięciem, do którego organizacji się przyczyniłam, był koncert dla dzieci pt. „Ciepłe i kolorowe melodie światowe", w wykonaniu muzyków zespołu Limbos. Dzieci dowiedziały się jak aktywnie słuchać muzyki  różnorodnej stylistycznie oraz jak należy zachowywać się podczas koncertu.

W ubiegłym roku szkolnym byłam opiekunem uczniów gimnazjum na koncercie muzyki rockowej zespołu Porozumienie. Koncert ten przyczynił się do uświadomienia uczniom, że muzykę o tematyce religijnej można wykonywać na wiele sposobów w tym na rockowo. To spotkanie pełniło przede wszystkim rolę wychowawczą dzięki prowadzącemu, który grając i śpiewając opowiadał historię ze swojego życia.

W związku z otwarciem boiska w roku szkolnym 2013/2014 brałam czynny udział w przygotowaniach uczniów do tego wydarzenia. Dbałam o wystrój i dekorację oraz przygotowanie sali gimnastycznej do przyjęcia wielu ważnych gości przybyłych na tę uroczystość, w tym minister sportu Joanny Muchy, przedstawicieli samorządów powiatowych, gminnych, przedstawicieli kuratorium oświaty, lokalnych władz. Wydarzenie takie przyczyniło do promocji naszej szkoły i regionu na skalę krajową.

W ubiegłym roku szkolnym służyłam pomocą przy organizowaniu akcji „Dorośli czytają dzieciom". Na tę okazję przygotowywałam moich uczniów z gimnazjum do wykonania pantomimy muzycznej opartej na treści bajki dla dzieci, przygotowałam również dekorację na tę uroczystość i brałam udział w pracach komisji konkursowej oceniającej najlepsze prace plastyczne na najładniejszą ilustrację do książki. Sprawozdanie z przebiegu tej uroczystości zamieściłam na stronie WWW.ias24.eu.

W ciągu stażu pod koniec każdego roku szkolnego byłam współorganizatorem, a w tym roku organizatorem uroczystości z okazji zakończenia gimnazjum - Gimbalu. Na tę imprezę przygotowywałam uczniów klas trzecich do uroczystego wykonania poloneza, byłam odpowiedzialna za wykonanie dekoracji stołów i sali gimnastycznej, wykonanie zaproszeń. Angażowałam rodziców do odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie. Organizowanie takich imprez pozwala na lepsze poznanie uczniów i ich rodziców, pozwala na integrację społeczności z różnych środowisk, uczy odpowiedzialności za powierzone zadania, a piękne stroje to symbol przemiany w kolejny etap życia młodego człowieka.

 • Prace dekoracyjne

W ciągu stażu nadzorowałam wykonywanie przez uczniów różnorodnych prac dekoracyjnych. Dekoracje wykonywane były na zajęciach koła plastycznego, lekcjach plastyki, czy zajęciach świetlicowych. Oprócz standardowych materiałów plastycznych do tworzenia dekoracji wykorzystywałam różnorodne materiały pochodzenia naturalnego takie, jak szyszki, pióra gałązki, makaron, kasze, nasiona, kamyczki, suszone części roślin. Korzystałam również z gotowych materiałów przemysłu wtórnego, jak plastiki, kartony, puszki, korki, czy włókienniczego - gumy, nici włóczki. Wykonane dekoracje zdobiły pracownię artystyczną, korytarze, wejścia do szkoły, świetlicę oraz stanowiły elementy scenografii podczas uroczystości szkolnych i gminnych na sali gimnastycznej. Stanowiły również znakomity środek na uprzyjemnienie i uatrakcyjnienie czasu spędzonego w szkole.

Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.

 • Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami.

Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym, analizowałam trudności edukacyjne i niepożądane zachowania uczniów oraz poszukiwałam rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych. Wspólnie omawiałyśmy sytuację rodzinną i materialną uczniów.

Konsultowałam się także z panią pedagog w sprawie skierowań uczniów do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz opinii z tejże poradni o dostosowaniu wymagań. Rozmawiałyśmy o sposobach pomocy słabszym uczniom, organizowaniu dla nich pomocy koleżeńskiej oraz o procedurach i sposobach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów mających trudności w nauce. Włączałyśmy tychże uczniów do zajęć wyrównawczych.

W roku 2012/2013 dla uczniów posiadających opinie z PPP, wspólnie z pedagogiem i innymi nauczycielami tworzyliśmy plany działań wspierających. Zawierały one formy i  sposoby udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.

Przy współpracy z pedagogiem szkolnym, w trosce o zdrowie uczniów, ich bezpieczeństwo na co dzień, a także z myślą o przeciwdziałaniu stosowania środków odurzających przeprowadziłam ankietę w klasie III gimnazjum pozwalającą uzyskać  informacje o uzależnieniach. Analiza ankiety pozwoliła na podjęcie odpowiednich działań dotyczących profilaktyki uzależnień w rozmowach z uczniami i ich rodzicami.

Ponadto wielokrotnie konsultowałam się z doświadczonymi już nauczycielami na temat sposobu rozwiązywania problemów klasowych, wychowawczych, a także problemów w nauce. Zdobyte informacje nie raz okazały się przydatne w czasie spotkań z rodzicami i podczas podejmowania prób rozmowy lub pomocy uczniom.

Organizując proces dydaktyczno-wychowawczy w klasach lub indywidualnie na zajęciach rewalidacyjnych, zawsze opierałam się na zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dostosowywałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i w zachowaniu. Poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc im w tym zakresie podniosłam jakość pracy szkoły.

W roku 2013/2014 nawiązałam współpracę z panią psycholog Urszulą Siwek, która prowadzi prace naukowo - badawcze związane z adaptacją, normalizacją i tworzeniem nowych testów psychologicznych. W trosce o stałe unowocześnianie oferty narzędzi dostępnych na polskim rynku służących do diagnozy, umożliwiających dobór działań terapeutycznych przy wspieraniu rozwoju dzieci, za zgodą rodziców i pod kierunkiem pani psycholog przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy indywidualne badanie kwestionariuszem ankiety. Badanie tego rodzaju przyczyniło się do opracowywania testów psychologicznych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Psychological Test Laboratory Polish Psychological Association) spełniających najwyższe światowe standardy, oraz szerzenia standardów diagnozy opartej na narzędziach psychometrycznych. Badając każdego ucznia takim testem mogłam lepiej poznać jego sposób bycia, reakcje na różne sytuacje, zainteresowania czy potrzeby.

 • Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia.

W swojej pracy uwzględniałam indywidualne możliwości uczniów. Uczniom o wyższych predyspozycjach dawałam trudniejsze zadania, natomiast dla słabszych przeznaczałam dodatkowe konsultacje wyjaśniając niezrozumiały materiał czy oferując możliwość poprawy niezadowalającej oceny. Dzięki nim uczniowie mogli dostrzec ciekawe strony przedmiotów artystycznych, rozwinąć umiejętności manualne i osiągać znacznie lepsze wyniki w toku nauki.

Przez cały okres stażu wspierałam zdolności i talenty uczniów organizując dla nich zajęcia pozalekcyjne, przygotowując do konkursów, przeglądów i różnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Ponadto w roku 2012/2013 dla uczniów zdolnych z ekspresji kulturalnej odbywały się zajęcia w ramach projektu „Droga do sukcesu - program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Kłoczew". Realizacja programu dotyczącego umiejętności aktywnego słuchania muzyki przyczyniła się do tego, że uczniowie posiedli dodatkową wiedzę i umiejętności, które wykorzystywali na zajęciach lekcyjnych, sprawdzianach i konkursach. Wykształcili też pozytywne nastawienie do nauki i podejmowanych zadań oraz analityczne podejście do literatury muzycznej.

Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia skłania nauczyciela do poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Wzbudza to u uczniów ciekawość, skłania do samodzielnej pracy oraz zwiększa ich szanse w procesie edukacji.

 • Organizacja i przeprowadzanie konkursów.

Każdego roku w trakcie stażu przeprowadzałam konkursy mające charakter konfrontacji osiągnięć artystycznych. Uczestniczyłam w pracach komisji konkursowych: „Jestem bezpieczny" - eliminacje powiatowe, „Upadki w rolnictwie" - etap szkolny. We współpracy z biblioteką szkolną byłam organizatorem konkursu plastycznego „Portret pisarza". Organizowałam również konkurs kolęd - eliminacje szkolne, wyłaniający najlepszych wykonawców kolęd i pastorałek i będący wstępem do etapu gminnego. Efektem przeprowadzanych i organizowanych konkursów było rozwijanie zainteresowań i talentów, promowanie własnych pomysłów i umiejętności, rozwijanie umiejętności właściwej reakcji na porażkę i sukcesy innych, doskonalenie pracy własnej.

Konkursy takie i programy promują szkołę i uczniów. Pozwalają uwierzyć we własne siły i możliwości. Kształtują wysoką samoocenę i wiarę w siebie, integrują dzieci. Konkursy wpływają na jakość realizowanego w szkole procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz podniesienie jakości pracy szkoły.

 • Opieka nad uczniami realizującymi projekty gimnazjalne.

W latach 2012/2013 oraz 2013/2014 sprawowałam opiekę nad gimnazjalistami realizującymi projekty edukacyjne. Jednym i nich był projekt „Zoom na naszą szkołę - LipDub", w którym uczniowie mieli za zadanie wykonanie wideoklipu promującego naszą szkołę, przy czym miał on spełniać określone cechy takie, jak spontaniczność, autentyczność, współuczestnictwo, zabawa. Lipdub został umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Kolejnym projektem edukacyjnym, nad którym sprawowałam opiekę było przedsięwzięcie realizowane przez moją klasę o temacie „Czy barwy służą tylko do ozdoby?". Zadaniem gimnazjalistów było udowodnić, że barwy posiadają też wiele innych funkcji w życiu człowieka i przyrodzie, zastosować w praktyce różne barwy w postaci elementów stroju, masek, dekoracji, poznać różnorodną formę zastosowania koloru. Przedstawione dowody uczniowie zaprezentowali na uroczystym publicznym podsumowaniu z udziałem dzieci z przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Podsumowanie przybrało formę prezentacji multimedialnej i przedstawienia teatralnego.

W trakcie stażu nadzorowałam również prace nad projektem edukacyjnym o temacie „Jaka jest rola muzykoterapii?", którego celem było poznanie roli i znaczenia muzykoterapii oraz zastosowanie w praktyce muzyki różnorodnej stylistycznie o znaczeniu terapeutycznym. W pracach nad projektem uczniowie proponowali muzykę terapeutyczną  w określonych miejscach w naszej szkole, „Radosnym przedszkolu" i szkolnej stołówce oraz obserwowali reakcję uczniów na tę muzykę podczas zabaw czy spożywania posiłków. Swoje relacje i wnioski z przeprowadzonych obserwacji przedstawili na podsumowaniu projektu podczas spotkania z rodzicami.

Praca metodą projektu edukacyjnego ułatwia przyswajanie i utrwalanie wiedzy, kształci umiejętność pracy w grupie, stała się również doskonałą okazją do aktywizacji środowiska szkolnego.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej

i komunikacyjnej

W dobie rozwijającej się technologii informacyjnej i komunikacyjnej wielokrotnie w pracy dydaktycznej wykorzystywałam znajomość obsługi komputera. Przygotowałam wszystkie dokumenty przy użyciu odpowiednich programów komputerowych (Pakiet Office). Komputer służy mi jako narzędzie do przygotowywania: scenariuszy lekcji i uroczystości, sprawdzianów, testów, tekstów do piosenek, partytur do grania i śpiewania. Stał się nieodzowny przy pisaniu wszelkiej dokumentacji szkolnej: planów, sprawozdań, harmonogramów, kart wycieczek, list uczniów na różne okazje, pomocy dydaktycznych, kwestionariuszy, protokołów, artykułów do kroniki, planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.

Dzięki dostępowi do Internetu miałam możliwość korzystania
z informacji dotyczących szkolnictwa i oświaty, między innymi awansu zawodowego.

Wykorzystywałam w pracy programy komputerowe jak Finale i Adobe Reader  nad opracowywaniem materiałów ćwiczeniowych i repertuarowych dzięki gotowym układom pięciolinii. Dzięki programowi „Muzyczne wędrówki" umożliwiałam uczniom poznawanie życia kulturalnego poprzez spacer z wirtualnym przewodnikiem po salach koncertowych, operach, bibliotekach, czy salonach, gdzie można spotkać największych kompozytorów i posłuchać ich muzyki.

Przy pomocy programu PowerPoint tworzyłam i opracowywałam prezentacje multimedialne na lekcje z historii sztuki, charakterystyki stylów architektury, reprodukcji dzieł sztuki, życia i twórczości kompozytorów.

Innym środkiem dydaktycznych, który wykorzystywałam w edukacji muzycznej z pomocą komputera jest wspomniany już Internet - źródło wielu informacji zgromadzonych przez człowieka, gdzie wiele stron poświęconych jest muzyce. Wykorzystuję systematycznie portal społecznościowy do wymiany informacji, plików muzycznych i materiałów nutowych z innymi nauczycielami i instruktorami. Korzystam z kolekcji utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej zapisanych w formacie mp3 i audio oraz z przebogatej oferty tysięcy cyfrowych reprodukcji dzieł sztuki. W ten sposób wspomagam swą pracę dydaktyczną, co z kolei wpływa na jakość i atrakcyjność procesu uczenia i łatwość zapamiętania przez ucznia przekazywanych treści oraz głębsze oddziaływanie na jego sferę emocjonalną przez obraz i dźwięk.

W swojej pracy wykorzystuję elektroniczny instrument klawiszowy Yamaha DGX 520 wyposażony w wejście pamięci USB, dzięki któremu wymieniam informacje w postaci plików MIDI z komputerem. Taka funkcja znacznie ułatwia dostęp do stylów muzycznych i podkładów do wielu piosenek. Przy pomocy keyboardu sama opracowuję aranżacje piosenek przewidzianych programem i z repertuaru uzupełniającego, wykorzystuję instrument do prowadzenia ćwiczeń emisyjnych na zajęciach z chóru szkolnego, zajęć rytmiki w przedszkolu, czy muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzięki bogatym funkcjom na zajęciach mogę pokazać brzmienia różnych instrumentów, transponować utwory dostosowując je do możliwości i skali dzieci, zmieniać tempo utworu, stosować akompaniament melodyczny i funkcyjny, zachęcać uczniów do gry na instrumencie stosując indywidualizaję w nauczaniu.

W codziennej pracy wykorzystywałam tablicę interaktywną, która jest znaczącym narzędziem edukacyjnym, o rozbudowanych możliwościach dla współczesnego nauczyciela. Posiada ona funkcje, którymi nie dysponują inne środki dydaktyczne, ułatwia łączenie tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych, jakimi dysponuje nauczyciel. Ja wykorzystywałam ją nie tylko do pisania, ale również do projekcji materiałów filmowych, dźwiękowych, prezentacji, a szczególności do umieszczania zapisu nutowego na tle z pięciolinią. Zajęcia takie stają się bardziej inspirujące dla uczniów, a nauczycielowi sprawiają wiele satysfakcji.

W tym roku szkolnym w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS, którym posługuję się codziennie kontrolując frekwencję swoich uczniów, oceniając ich postępy w nauce, czy wpisując tematy lekcji. Posługiwanie się e-dziennikiem poprzedziłam odbytym szkoleniem, na którym zapoznałam się z interfejsem, sposobem wprowadzania danych i pozostałymi możliwościami oprogramowania. Dzięki tej technologii wymieniam korespondencję z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami. System ten usprawnia pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji, przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi ucznia będąc wsparciem dla działań edukacyjnych i administracyjnych.

 

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki aktualizowałam i poszerzałam poprzez kursy i warsztaty metodyczne, o których była mowa w pierwszej części mojego sprawozdania. Na szczególną uwagę zasługuje kurs  „Rozwój osobisty" w ramach projektu „Akademia nowoczesnego nauczyciela", dzięki któremu poszerzyłam wiedzę o zagadnienia związane z: wypaleniem zawodowym, radzeniem sobie ze stresem, komunikacją interpersonalną w szkole, asertywnością, budowaniem autorytetu poprzez kreowanie własnego wizerunku. Rozwinęłam tym samym umiejętności służące podwyższeniu poziomu posiadanych kompetencji osobistych, niezbędnych do pracy z młodzieżą.

Odbyłam spotkanie szkoleniowe w 2013 roku „Jak interpretować opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię". Dzięki niemu dowiedziałam się jak rozpoznać przyczyny trudności ucznia w sprostaniu wymaganiom edukacyjnym oraz zaplanować odpowiednie działania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wiedzę z interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie. Poszukiwałam nowości wydawniczych z interesujących mnie dziedzin, poszukiwałam pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie tematy, sytuacje, problemy występujące w grupie uczniów czy na ciekawe propozycje zajęć. Czytałam na bieżąco czasopisma pedagogiczne:

 • „Wychowanie muzyczne w szkole" - jest ono jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej, inspirowało mnie ono do podejmowania kreatywnych działań w zakresie prowadzenia lekcji muzyki czy rytmiki.
 • „Rewalidacja" - zamieszczane są tam artykuły praktyków - nauczycieli i terapeutów pracującymi na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, chcącymi podzielić się swoimi doświadczeniami. Znajdowałam tam ciekawe informacje o wpływie muzyki na ustrój i umysł człowieka, czy pracę z dzieckiem mającym trudności w nauce.
 • „Mały artysta" - jest to skarbnica pomysłów na zajęcia plastyczne, dzięki niemu mogłam rozwijać twórczą aktywność u dzieci.

Aktualizacja wiedzy pomogła mi w rozwiązywaniu konfliktów wśród uczniów w szkole, jak również w podejmowaniu prób rozwiązywania lub łagodzenia problemów wychowawczych. Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki aktualizowałam i poszerzałam również przez lekturę materiałów szkoleniowych i informacyjnych zamieszczonych w Internecie. Najczęściej korzystałam z takich portali jak: wychowawca.pl, publikacje.edu.pl, ceo.org.pl.

Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych. Wśród czasopism czerpałam informację z miesięcznika „Wychowanie w przedszkolu". Zawarte w nim treści dostarczały mi aktualnych informacji z pedagogiki i psychologii niezbędnych przy prowadzeniu zajęć z rytmiki. Korzystałam również z opowiadań, bajek i wierszy podczas pracy nad percepcją słuchową u dzieci przy muzyce, gdzie integrowałam ich sferę emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. Posiłkowałam się również albumami zawierającymi reprodukcje dzieł sztuki aby uatrakcyjnić lekcje plastyki. We współpracy z biblioteką szkolną organizowałam konkursy plastyczne dla dzieci inspirowane literaturą. Ustalałam również  nagrody książkowe dla uczniów zdobywających najlepsze wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję czy udział w konkursach. Natomiast jako wychowawca analizowałam stan czytelnictwa uczniów i zachęcałam do korzystania z zasobów biblioteki.

Aktywnie pracując nad samokształceniem korzystałam i zapoznałam się z następującymi pozycjami:

1.     Janina Garścia, Elżbieta Zechender-Spławińska „Piosenka idzie do przedszkola"

2.     Anna Dasiewicz-Tobiasz, Anna Kępska „Rytmika"

3.     Ewa Lipska, Maria Przychodzińska „Drogi do muzyki, metodyka i materiały repertuarowe"

4.     Tadeusz Natanson „Programowanie muzyki terapeutycznej"

5.     Regina Dąbrowska „Bezpiecznie przez życie czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń"

6.     Joanna Graban, Romana Sprawka „Trening słuchu, ćwiczenia<