ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE
strona głównanapisz do nas

Konspekt lekcji

 

Przedmiot - biologia, klasa II gimnazjum

1 godzina lekcyjna

Temat: Ogólny plan budowy i rola szkieletu człowieka.

Cele lekcji:

Cel ogólny: Uczeń zapozna się z budową układu narządu ruchu.

 

Cele szczegółowe:

Wiadomości - uczeń:

 • określa funkcje szkieletu,
 • wyróżnia części składowe szkieletu,
 • wymienia elementy składowe narządu ruchu.

Umiejętności - uczeń:

 • rozróżnia część czynną i bierną narządu ruchu,
 • wskazuje na modelu zasadnicze elementy szkieletu,
 • podaje przykłady kości o różnych kształtach i wskazuje je na modelu.

Postawy - uczeń:

 • dąży do aktywnego udziału w lekcji.

Umiejętności ponad przedmiotowe - uczeń:

 • rozwija sprawność umysłową i osobiste zainteresowania.

Metody nauczania:

 • słowne: pogadanka, praca z podręcznikiem,
 • obserwacyjne.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:

 • model szkieletu człowieka,
 • tablica graficzna Szkielet,
 • Atlas anatomii,
 • karteczki z nazwami części szkieletu.

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjno - porządkowe.
 2. Zapoznanie uczniów z celami lekcji i podanie tematu.
 3. Wprowadzenie do tematu poprzez zadanie pytania: Co rozumiecie pod pojęciem narząd ruchu? Uczniowie korzystając z podręcznika (s.8), określają elementy składowe narządu ruchu. Nauczyciel dokonuje podziału narządu ruchu na czynny i bierny. Uczniowie wykonują ćwiczenie 1 na s. 6.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel informuje uczniów, że poznanie narządu ruchu rozpoczniemy od analizy szkieletu. Następnie zadaje pytanie: Jakie funkcje pełni szkielet? Uczniowie próbują sami odpowiedzieć na to pytanie, a nauczyciel czuwa nad poprawnością odpowiedzi. Nauczyciel zwraca uwagę na funkcję krwiotwórczą i magazynującą szkieletu.
 2. Nauczyciel dokonuje podziału kości ze względu na kształt. Uczniowie odszukują w podręczniku i na modelu przykłady poszczególnych rodzajów kości i wykonują ćwiczenie 3 na s.6.
 3. Nauczyciel, nawiązując do wiadomości zdobytych przez uczniów w poprzednich latach nauki, omawia ogólny plan budowy szkieletu człowieka z uwzględnieniem podziału na szkielet osiowy i szkielet kończyn.

 

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie losują karteczki z nazwami części szkieletu i wskazują te części na modelu.

 

Praca domowa:

Wykonaj ćwiczenia 2 i 4 na s.6 i 7 zeszytu ćwiczeń.

Dla chętnych: ćwiczenie 5 na s.7.

Obejrzyj animację dotyczącą budowy szkieletu zamieszczoną na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika.

Narysuj w zeszycie trzy rodzaje kości.

 

Ewaluacja:

Dzisiejsza lekcja była dla ciebie (zakreśl właściwe stwierdzenie):

bardzo trudna - trudna - łatwa- bardzo łatwa

Przeszkadzało mi:

Pomagało mi:

Opracowanie: Wioletta Piecek