ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE
strona głównanapisz do nas

Ryby- kręgowce wodne

Hasło programowe: Świat zwierząt- kręgowce.

 

Zakres treści:

Charakterystyczne cechy ryb. Przystosowanie ryb

do życia w wodzie. Wymiana gazowa u ryb.

Rozmnażanie i rozwój ryb.

 

Cel ogólny:

Wykazanie związku budowy ryb

ze środowiskiem ich życia.

 

Cele szczegółowe:

Wiadomości

A- Uczeń:

- wymienia przystosowania ryb do życia w wodzie,

- podaje nazwy płetw ryby.

 

B- Uczeń:

- określa charakterystyczne cechy rozmnażania ryb,

- wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb,

- określa rodzaj zapłodnienia ryb.

 

Umiejętności

C- Uczeń:

- charakteryzuje pokrycie ciała ryb,

- omawia wymianę gazową ryb,

- omawia rolę pęcherza pławnego.

 

D- Uczeń:

- wykazuje związek budowy ryb ze środowiskiem

ich życia.

 

Postawy:

Współpraca z innymi członkami grupy.

Odpowiedzialność za powierzone zadania.

 

Metody:

Burza mózgów, obserwacja makroskopowa,

Mapa mentalna, praca z płytą CD.

 

Formy pracy:

Indywidualna, grupowa.

 

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, 3 płyty CD „Puls życia 1", 3 komputery,

4 duże arkusze papieru, markery lub kolorowe flamastry,

Akwarium z rybkami, instrukcje dla grup (załącznik nr 1), model szkieletu ryby

 

Przygotowanie do lekcji:

Na wcześniejszej lekcji nauczyciel prosi, aby 3 uczniów przyniosło płyty do podręcznika „Puls życia 1". Przed lekcją nauczyciel przygotowuje stanowiska pracy dla czterech grup: na pierwszych trzech stawia po jednym komputerze, na czwartym model szkieletu ryby. Na każdym stanowisku umieszcza arkusz papieru, markery i instrukcję dla grupy. W centralnym miejscu klasy należy umieścić akwarium z rybkami.

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 

 1. Czynności organizacyjne
 2. Nauczyciel zadaje pytanie: „Czym różnią się ryby od innych zwierząt"? Przeprowadza burzę mózgów. Uczniowie zapisują skojarzenia na tablicy.
 3. Uczniowie, korzystając z podręcznika, sprawdzają poprawność zapisanych odpowiedzi. Nauczyciel kontroluje wypowiedzi, skreśla błędne stwierdzenia.

 

Faza realizacyjna

 

 1. Nauczyciel omawia zasady tworzenia mapy mentalnej. Każda grupa uczniów ma w graficzny sposób zapisać na otrzymanym arkuszu papieru informacje dotyczące przydzielonego zagadnienia. Mogą je przedstawić w formie haseł, symboli lub rysunków. Nauczyciel informuje, że szczegółowe instrukcje znajdują się na poszczególnych stanowiskach pracy.
 2. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Określa czas przeznaczony na wykonanie zadania (około 15 minut). Każda grupa zajmuje wyznaczone stanowisko.
 3. W razie potrzeby nauczyciel pomaga uczniom odnaleźć właściwy temat na płycie. Wyjaśnia, że na ekranie, który pojawia się po uruchomieniu płyty na dole po prawej stronie znajduje się pole  „Kod z podręcznika". Po wpisaniu w wyznaczone miejsce liczby „26" i zatwierdzeniu jej klawiszem „enter" pojawi się nowy ekran. W jego prawym górnym rogu znajdują się 3 kwadraty z numerami. Po kliknięciu na nr. 2, wyświetli się ekran „Ryby- kręgowce wodne".
 4. Korzystając z podręczników oraz płyt, uczniowie w grupach tworzą mapy mentalne.
 5. Nauczyciel nadzoruję pracę poszczególnych grup i pomaga im w miarę potrzeb.
 6. Przedstawiciele grup prezentują pozostałej części klasy swoje mapy mentalne.

 

Faza podsumowująca

 1. Wskazani uczniowie:

- wymieniają przystosowania ryb do życia w wodzie,

- opisuję wymianę gazową u ryb,

- wymieniają charakterystyczne cechy szkieletu, które ułatwiają poruszanie się rybom w wodzie,

- wymieniają charakterystyczne cechy pokrycia ciała, które ułatwiają poruszanie się rybom w wodzie,

- opisują rozmnażanie ryb,

- podają nazwę płetw wskazywanych przez nauczyciela na modelu ryby,

- omawiają rolę pęcherza pławnego.

 1. Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę grup.

 

Zadanie domowe: Zadania z zeszytu ćwiczeń ze stron 74 i 75.

opracowanie: Wioletta Piecek