ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

Imię i nazwisko:                      MGR  AGNIESZKA PISZCZ

 

Stopień awansu zawodowego: NAUCZYCIEL  KONTRAKTOWY

UBIEGAJĄCY  SIĘ  O   STOPIEŃ

NAUCZYCIELA    MIANOWANEGO

Nauczany przedmiot:           MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Miejsce pracy:                       ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Okres stażu:                         01.09.2012 r. - 31.05.2015 r.

Wstęp

Jestem nauczycielką muzyki, plastyki, zajęć artystycznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum z 5 letnim stażem pracy. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jak również kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z zakresu „Sztuka" w Ośrodku Doradztwa i Usług Oświatowych „EDUKACJA 2001" w Radomiu oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu „Oligofrenopedagogiki" w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W lipcu 2009 roku zdałam pomyślnie egzamin otrzymując tytuł nauczyciela kontraktowego. Kolejnym krokiem do podniesienia moich kwalifikacji zawodowych jest wstąpienie na drogę awansu zawodowego w celu uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego.

W czasie stażu wykażę swoje umiejętności i kompetencje dotyczące:

  • Organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
  • Uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
  • Wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  • Zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
  • Posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Konstrukcja planu jest adekwatna z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Określa to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2004r. Nr 260, poz.2593).

 

§ 7 ust. 2, pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

Wstępna ocena własnych

umiejętności.

-   Analiza i autorefleksja.

-   Krytyczne podchodzenie do własnych działań.

-   Informacje o praktyce zawodowej.

-   Ulepszanie sposobów realizacji pracy.

IX 2012 r.

Arkusz samooceny

Współpraca z opiekunem        
stażu.

 

-   Zawarcie kontraktu.

-   Opracowanie harmonogramu współpracy.

-   Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

-   Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

-   Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć.

 

IX. 2012 r.

IX. 2012 r.

IX. 2012 r.

Dwa razy w semestrze

Dwa razy w semestrze

 

Kontrakt

Harmonogram

Plan rozwoju zawodowego

Wnioski z obserwacji

 

Scenariusze zajęć lekcyjnych

 

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

-  Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

-  Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi.

-  Opracowywanie pomocy dydaktycznych.

 

-  Opracowywanie narzędzi diagnozujących - sprawdziany, karty pracy, kwestionariuszy ankiet.

-  Opracowywanie programów zajęć pozalekcyjnych.

 

 

W ciągu stażu

 

Scenariusze zajęć lekcyjnych

 

Prace plastyczne, podkłady muzyczne, prezentacje, reprodukcje.

Sprawdziany, karty pracy, kwestionariusze.

Programy zajęć.

Publikowanie własnych  prac.

 

-  Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji na stronie www.

-  Udostępnienie nauczycielom uczącym scenariuszy lekcji, sprawdzianów w ramach WDN.

 

 

W ciągu stażu

 

 

Informacje  na www

 

 

Doskonalenie zawodowe

 

-   Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

-   Uczestnictwo w organizacjach pozaszkolnych.

-   Udział warsztatach metodycznych.

-   Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu.

 

 

 

W ciągu stażu

 

 

Zaświadczenia

 

Potwierdzenia

 

 

Notatki

§ 7 ust. 2, pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz

współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 

Poszarzenie oferty szkoły
w zakresie zajęć
pozalekcyjnych z
uwzględnieniem potrzeb
uczniów.

 

-  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - kół zainteresowań.

-  Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach artystycznych szkolnych i pozaszkolnych.

-  Prowadzenie zajęć z rytmiki w przedszkolu.

-  Organizowanie wycieczek szkolnych.

 

 

 

W ciągu stażu

 

Zapisy w dziennikach pozalekcyjnych, programy zajęć pozalekcyjnych,

potwierdzenia udziału, podziękowania, dyplomy, karty wycieczki.

Uaktywnienie środowiska
szkolnego i lokalnego na
rzecz rozwiązywania
problemów społecznych i
cywilizacyjnych.

-  Organizacja apeli i uroczystości szkolnych.

-  Przygotowanie uczniów do udziału w lokalnych imprezach środowiskowych.

-  Podejmowanie inicjatyw na rzecz szkoły powiązanych z kalendarium roku szkolnego.

-  Prace dekoracyjne.

 

 

W ciągu stażu

Scenariusze uroczystości szkolnych, podziękowania, dyplomy, zdjęcia, wpisy w kronice szkolnej.

 

 

Realizacja potrzeb
rozwojowych uczniów
wynikających ze
specyficznych warunków
środowiskowych.

-  Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami.

-  Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia.

-  Organizacja i przeprowadzenie konkursów przynajmniej na poziomie szkolnym.

-  Opieka nad uczniami, realizującymi projekty gimnazjalne.

 

W ciągu stażu

 

Według potrzeb

Ankiety, adnotacje w dziennikach.

 

Sprawozdania.

 

Sprawozdania z projektów, wpisy w kronice szkolnej.

 

§ 7 ust. 2, pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

Wykorzystanie
technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej.

 

-  Opracowywanie dokumentacji szkolnej, scenariuszy zajęć, kart pracy, kwestionariuszy, prezentacji multimedialnych, plików muzycznych.

-  Wykorzystanie TI jako narzędzia twórczości artystycznej i środka dydaktycznego w procesie nauczania.

-  Udział w szkoleniach.

-  Komunikowanie się drogą elektroniczną z nauczycielami, rodzicami i uczniami.

 

 

 

W ciągu stażu

 

 

 

Według potrzeb

 

Pliki tekstowe i multimedialne, wpisy w kronice szkolnej.

§ 7 ust. 2, pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Rozwijanie własnych
kompetencji
pedagogicznych.

-  Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism, szkolenia).

-  Współpraca z biblioteką szkolną.

 

 

Na bieżąco

 

Notatki, potwierdzenia udziału.

 

 

Aktywne realizowanie
zadań wychowawczych i
opiekuńczych.

-  Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji.

-  Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, współpraca z rodzicami.

-  Prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

W ciągu stażu

 

 

Według potrzeb

 

Notatki, sprawozdania, adnotacje w dzienniku.

 

 

Programy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzienniki zajęć, karty pracy.

§ 7 ust. 2, pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących szczególnie:

- pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,

- udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP,

- współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich,

- organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.

Konsultacje z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

 

W ciągu stażu

Wypisy z obowiązujących aktów prawnych, potwierdzenia spotkań.

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

- Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

- Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych oraz przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.

- Udział w pracach komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.

 

W ciągu stażu

Zapisy w protokołach, plany wynikowe, dokumentacja z przebiegu egzaminów i konkursów.

 

 

Zatwierdzam do realizacji:

..........................................................................

data i podpis Dyrektora                                                                                                                                          podpis nauczyciela