ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE
strona głównanapisz do nas

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1. 12. 2004 r.

 

Formy realizacji

 

Termin

Sposób dokumentowania

&7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Współpraca z opiekunem stażu:

 • Zawarcie kontraktu.
 • Opracowanie harmonogramu współpracy.
 • Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

 • Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
 • Opracowanie pomocy dydaktycznych - gazetki, prezentacje.
 • Opracowanie narzędzi diagnozujących - testy, karty pracy.
 • Opracowanie autorskiego programu Koła Ekologicznego i Szkolnego Koła PCK

3. Publikowanie własnych prac:

 • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
 • Udostępnienie nauczycielom uczącym scenariuszy lekcji, sprawdzianów w ramach WDN.

4. Sporządzanie raportów z egzaminów gimnazjalnych.

5. Opracowywanie i wdrażanie programów naprawczych.

6. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

7. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.

8. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu.

 

 

IX. 2011

IX. 2011

IX. 2011

Dwa razy w semestrze

Dwa razy w semestrze

 

Według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

 

Według potrzeb

 

 

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

Kontrakt

Harmonogram

Plan rozwoju zawodowego

Wnioski z obserwacji

 

Scenariusze zajęć lekcyjnych

 

 

 

 

 

Scenariusze zajęć lekcyjnych

 

Gazetki, prezentacje

 

Testy, karty pracy

 

Programy

 

 

Informacje na www

 

 

 

 

 

Raporty

 

 

Programy

 

 

Zaświadczenia

 

 

Potwierdzenia

 

 

Notatki

 

 

 

&7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami.

2.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.

3.Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych przynajmniej na poziomie szkolnym.

4.Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie uzdolnionym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym.

5.Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych - przyrodniczych, ekologicznych, zdrowotnych.

6.Prowadzenie Koła Ekologicznego, opieka nad akwarium szkolnym, ogrodem, kwiatami w szkole.

7. Pełnienie funkcji opiekuna SK PCK, opieka nad apteczkami szkolnymi, prowadzenie akcji charytatywnych (np. Góra Grosza).

8. Organizowanie zbiórek baterii, makulatury, zużytego sprzętu elektronicznego, itp.

9. Nadzór nad środkami chemicznymi w pracowni chemicznej - przepisy BHP.

10. Pełnienie funkcji Szkolnego Doradcy Zawodowego, organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół średnich.

11. Organizacja imprez związanych z ochroną środowiska:
- Sprzątanie Świata ( IX ),
- Dzień Ziemi (IV), itp.

12. Opieka nad uczniami klasy II gimnazjum, realizującymi projekt gimnazjalny „Fauna naszego regionu".

13.Współpraca z nadleśnictwem - „Sadzimy las" (pomoc uczniów gimnazjum).

14. Współpraca z pielęgniarką szkolną- organizowanie prelekcji dotyczących higieny oraz zdrowego odżywiania.

15. Zorganizowanie konkursu dla klas I-III gimnazjum pt. „Życie i twórczość Marii Skłodowskiej-Curie".

16. Organizowanie wycieczek rowerowych do lasu, nad rzekę w celu poszukiwania gatunków chronionych i poznawania gatunków rodzimych.

Cały okres stażu

 

 

Na bieżąco

 

 

Według potrzeb

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

IX.2011-VI.2012

 

 

Według potrzeb

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

V.2013

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

Adnotacje rozmów indywidualnych w dziennikach, sprawozdania

Ankiety, adnotacje w dziennikach

 

Sprawozdania

 

 

 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych

 

 

 

Potwierdzenia udziału

 

 

 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

 

Podziękowania, zapisy w kronice szkolnej

 

 

Sprawozdania

 

 

Wykaz substancji niebezpiecznych

 

Sprawozdania

 

 

 

Sprawozdania, zapisy w kronice szkolnej

 

 

 

Artykuł w lokalnej prasie, informacja na www szkoły

 

 

Informacja na www szkoły

 

 

Sprawozdania

 

 

 

Artykuł w lokalnej prasie, informacja na www szkoły

 

 

Karta wycieczki

 

 

&7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera, prezentacji multimedialnych na lekcje.

2. Przygotowywanie materiałów na stronę www szkoły.

3. Opieka nad tablicą interaktywną i pomoc innym nauczycielom w jej obsługiwaniu.

Na bieżąco

 

 

Płyty z materiałami dotyczącymi nauczanych przedmiotów

 

Informacje na www

 

 

Scenariusze zajęć

 

 

&7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji.

2. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism).

3. Współpraca z biblioteką szkolną.

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

Notatki

&7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 1. Analiza dokumentów szkolnych (statut, WSO,  regulaminy, programy).
 2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
 3. Analiza dokumentacji:
 • Rozporządzenie MEN z 1. 12. 2004 w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
 • Karta Nauczyciela.
 • Ustawa o systemie oświaty.

4.   Przestrzeganie przepisów BHP.

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

Notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie

 

Opracowała

Wioletta Piecek