ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE
strona głównanapisz do nas

HURRY! Naturalnie i aktywnie
Nowy cykl do nauki języka angielskiego

 

 

Nowy cykl do nauki języka angielskiego w zerówce i nauczaniu początkowym to:

  • Kolorowy podręcznik połączony z ćwiczeniami, urozmaicony naklejkami i wycinankami
  • Płyta CD ucznia zawierająca piosenki i wybrane ćwiczenia pozwalające na utrwalanie materiału również w domu
  • 8 rozdziałów tematycznych pokazujących otaczający świat w naturalnym cyklu zmieniających się pór roku
  • polecenia po angielsku i po polsku
  • nowy materiał wprowadzony w wesołych historyjkach obrazkowych
  • projekty typu arts and crafts jako ciekawe urozmaicenie lekcji, integrujące naukę języka i ćwiczenie zdolności manualnych
  • lekcje okazjonalne wprowadzające elementy kultury polskiej i anglosaskiej
  • propozycje gier i zabaw wykorzystujących poznane wyrażenia
  • słowniczek obrazkowy na końcu podręcznika
  • podręcznik za przystępną cenę

 

POSTACIE WYSTĘPUJĄCE W PODRĘCZNIKU
Głównymi bohaterami podręcznika jest rodzina: mama, tata, Annie, Tom, Tiny i pies Racer, wiewiórki Daisy i Duffner (siostra i brat) oraz duszek Hurray.
Podręcznikowa rodzina przedstawiana jest w róż­nych codziennych sytuacjach, tak aby możliwe było naturalne zaprezentowanie materiału językowego dotyczącego tychże sytuacji. Poprzez wykorzystanie tła dla nowo wprowadzanych zagadnień językowych
podkreślona jest wartość rodziny w życiu człowieka.
To zagadnienie wymieniane jest jako jedno z najważniejszych na liście tematów do realizacji w kla­sach 1-3 szkoły podstawowej w podstawie progra­mowej dla kształcenia zintegrowanego. W podręcz­niku Hurray! l wprowadzone zostały również sytu­acje w gronie rówieśników w celu rozszerzenia świa­ta postrzeganego przez dziecko, i jednocześnie za­kresu słownictwa i konstrukcji językowych.
Wiewiórki Daisy i Duffer wprowadzają uczniów w świat zabawy i fantazji. Przeżywają różne zabaw­ne sytuacje, które służą zarówno prezentacji mate­riału językowego, jak i zasygnalizowaniu treści edu­kacyjnych, np. przedstawieniu właściwego zachowa­nia się w stosunku do rodzeństwa. Każda z postaci ma wyraźnie zarysowany charakter: Daisy jest bar­dziej rozważna i odpowiedzialna, a Duffer jest

bar­dziej figlarny, roztargniony i niezdarny. Daisy i Duf­fer mają zarówno cechy
ludzkie jak i zwierzęce. W ten sposób ich postacie stanowią pomost pomię­dzy światem ludzi i światem zwierząt. Historyjka o Daisy i Dufferze ma również za zadanie rozbudzić ciekawość dzieci do świata przyrody.
Postać duszka Hurraya, który pełni funkcję przewod­nika w książce, pomaga w prezentacji nowych zagad­nień i jest niejako "przyjacielem" dzieci, rozbudza wyobraźnię i wzbudza sympatię uczniów, a przez to rozwi­ja pozytywny stosunek do nauki języka angielskiego.

PŁYTA CD UCZNIA:
Na płycie znajdują się nagrania piosenek i rymowanek oraz historyjki o wiewiórkach do słuchania poza lekcjami, które umożliwiają dzieciom dodatkowy kontakt z językiem mówionym.

HURRAY! 1
Poniżej  przedstawione zostało ćwiczenie łączące w sobie wiele wcześniej zdobytych umiejętności: znajomość alfabetu, a więc – kompetencję ortoepiczną, znajomość nazw zwierząt – kompetencję leksykalną i semantyczną, umiejętność czytania i słuchania. Kolorowe obrazki natychmiast aktywizują dzieci do myślenia i działania.

 

Założenia metodyczne podręcznika Hurray! 1 oparte są na Podstawie Programowej Kształcenia Zintegrowanego oraz na Programie Nauczania Języka Angielskiego autorstwa prof. Teresy Siek-Piskozub numer DKOS-5002-28/05.