ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

 

Od 1 XI 2012 r. do 30 VII 2013 r. w Zespole Szkół w Gozdzie realizowany był projekt „Droga do Sukcesu - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Kłoczew".

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie świadczonych usług edukacyjnych w Zespole Szkół w Gozdzie poprzez wdrożenie programu rozwojowego. W zajęciach projektowych uczestniczyło 95 uczniów (w tym 49 chłopców) Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza i Publicznego Gimnazjum w Gozdzie.

W ramach projektu prowadzono bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
- rozwijające uzdolnienia uczniów z ekspresji kulturalnej, przyrody, informatyki, matematyki i przedsiębiorczości;

- dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki;

- specjalistyczne: logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne;

- poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe;

- doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

 


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z zakresu przedsiębiorczości
prowadzone przez p.Małgorzatę Bienias

 


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z informatyki
prowadzone przez p. Małgorzatę Dziubak


Zajęcia logopedyczne prowadzone przez p. Teodozję Grzyb


Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z matematyki prowadzone przez p. Joannę Kąkol


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z zakresu ekspresji kulturalnej
prowadzone przez p. Bożenę Lipiec


Zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego
prowadzone przez p. Wiolettę Piecek


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z przyrody
prowadzone przez p. Wiolettę Piecek


Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z jęz.polskiego i zajęcia z zakresu doradztwa
i opieki pedagogiczno-psychologicznej prowadzone przez p.Małgorzatę Szewczyk


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów z matematyki
prowadzone przez p. Magdalenę Szpadzik


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z zakresu ekspresji kulturalnej
prowadzone przez p. Jadwigę Szponder


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z matematyki
prowadzone przez p. Jadwigę Szponder


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z zakresu ekspresji kulturalnej
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez p.Agnieszkę Piszcz