ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Biblioteka szkolna udostępnia swe zbiory w ciągu 15 godzin tygodniowo. Czytelnikami są uczniowie,
nauczyciele i rodzice.

Głównymi celami biblioteki są:
- gromadzenie zbiorów
- przechowywanie i konserwacja książek
- opracowywanie i udostępnianie zbiorów.

Ponadto biblioteka realizuje następujące zadania:

 • organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego,
 • uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz,
 • wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek.
 • uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania w bibliotece,
 • inspirowanie czytelnictwa poprzez :

* reklamowanie książek,
* udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
* wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,
* organizację świąt bibliotecznych,
* przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych.

 • udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne,  
 • pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat,
 • udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych,
 • realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej "Edukacja czytelnicza i medialna",
 • wspomaganie realizacji programów nauczania  i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia,
 • pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,                                               
 • sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli; gromadzenie materiałów pomocnych w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego,
 • współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, ścieżek edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

W ramach godzin bibliotecznych funkcjonuje Centrum Informacji Multimedialnej w sali nr 10. Uczniowie, absolwenci, nauczyciele oraz rodzice po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem CIM mogą skorzystać z Internetu, komputera oraz szkolnych zbiorów multimedialnych. W CIM znajdują się
4 stanowiska komputerowe oraz drukarka.
Głównym zdaniem Centrum jest upowszechnianie technologii informacyjnej. Uczniowie, absolwenci, nauczyciele chętnie odwiedzają salę nr 10, o czym świadczą wpisy w zeszycie odwiedzin.

 

bibliotekarz: mgr Małgorzata Bienias